952 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Lumezi i Llalla o produbljavanju saradnje izmeu dva tuzilatva

Priština, 10 mart 2016 – Na poziv glavnog dr?avnog tu?ioca Republike Kosova, Aleksandër Lumezi, na Kosovu boravi jedna delegacija Opšteg Tu?ilaštva Albanije, na ?elu sa Opštim Tu?iocem, Adriatik Llalla.

Na odvijenom sastanku izme?u dva glavna tu?ioca razgovaralo se o saradnji izme?u dve institucije sa kojima oni rukovode.

Glavni Dr?avni Tu?ilac, Aleksandër Lumezi, obavestio je delegaciju tu?ilaca iz Albanije, o funkcionalnosti tu?ila?kog sistema Kosova.

Tokom ovog sastanka, Glavni Dr?avni Tu?ilac Lumezi i Llalla, razgovarali su u vezi glavnigh izazova oba tu?ila?kih sistema.

Lumezi, je rekao da kao glavni izazov za Dr?avnog Tu?ioca Kosova je tretiranje predmeta ratnih zlo?ina, korupcije, ekonomskog kriminala. Tako?e, on je obavestio delegaciju tu?ilaca iz Albanije da u okviru Specijalnog Tu?ilaštva republike Kosova, osnivan je Departman za Ratne Zlo?ine.

Tako?e, Lumezi je dao do znanja da Dr?avni Tu?ilac, je izradio strateški plan za borbu protiv korupcije, i da u okviru Osnovnog Tu?ilaštva osnivana je Jedinica za suzbijanje ovih predmeta.

Na odvijenom sastanku izme?u dve delegacije tu?ilaštva, prisutan je bio i predsedavaju?i Tu?ila?kog Saveta Kosova Blerim Isufaj, koji je predstavljao funkcionalnost Saveta, kao i naveo je da poseta kao ova uti?i?e u udubljenju saradnje izme?u oba sistema. Predsedsavaju?i  Isufaj, tako?e je govorio i o ostalim izmenama koje je imao Tu?ila?ki Savet sa izmenama i dopunama Zakona o Tu?ila?lkom  Savetu Kosova i Dr?avnom Tu?iocu.

Tu?ilac Llalla, rekao je da oba tu?ilaštva imaju dobru saradnju i nastavi?e sa ovom saradnjom i ubudu?e oja?a?i pravni sistem na obe dr?ave u cilju br?eg integrisanja u Evropskoj Uniji.

Delegacija Opšteg Tu?ilaštva Albanije tokom boravka na Kosovu, odvija?e  sastanke sa Predsednicom Republike Kosova i sa Ministarstvom Pravde.