948 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Tuzilaki Savet Kosova u stotrinaestu (113) sednicu koja je odrzana danas 2 mart 2016, izdaje sledezu:

I Z J A V U

U vezi objava datuma 06.02.2016 u novinama i portalima u vezi zakonitog pretresa koje je naredio Osnovni Sud u Pe?i na osnovu zahteva Tužioca Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova, Tužila?ki Savet Kosova smatra da objavljivanje poruka u ovim novinama i portalima kao i izjavljivanje samog Gradona?elnika Opštine Kline sadrže strano ponašanje, predvi?eno ?lanom 34 Pravilnika br. 10/2015 o Organizovanju i Delatnoš?u Tužila?kog saveta Kosova i da ova ponašanja ugoržavaju nezavisnost i ugled tužilaca i isntitucije tužilaštva, kao i ugrožavaju obavljanje redovne funkcije tužioca.

Duboko zabrinuti diskursom poslednjeg vremena ne samo ovog slu?aja, Tužila?ki Savet Kosova pozva sve lokalne institucije i njihove zavisnike, kao i svakog pojedinca da se uzdrže od upli?enja u tužila?kom sistemu i da se uzdrže ppovrede nezavisnosti tužilaca u donošenju odluka, istovremeno obezbe?uje da svako sli?no ponašanje koje može imati elemente krivi?nog dela bi?e gonjeni, istraženi i izvedeni pred nadležnim Sudom za kažnjavanje tih lica.  U ovom slu?aju, Tužila?ki Savet Kosova još jednom uverava javnost da ?e s boriti sa odlu?nosš?u u o?uvanju nezavisnosti svakog tužioca od bilo kakvog uplitanja, pretnje ili prepreke koje se pokušaju izvršiti u njihovom radu.

Sastim na kraju Tužila?ki Savet Kosova jednoglasno i snažno  izjavljuje da podržava postupke svakog tužioca u tužila?kom sistemu Kosova u istrazi, gonjenju i izvo?enja pred Sudom svih prestupnika krivi?nih dela i da ovo zalaganje je ja?e nego ikada i niko ne može izmenuti zalaganje i volju tužilaca da istraže sve potencijalne po?inioce krivi?nih dela.