869 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

ODR?AN JE RDNI SASTANKA TU?ILA?KOG SAVETA KOSOVA

Priština, 11 septembar 2015 – Odr?an je stopeti sastanak Tu?ila?kog Saveta Kosoa uz predsedavanje predsednika Tu?ila?kog Saveta Kosova i ujedno Glavni Dr?avni Tu?uilac, Aleksandër Lumezi.

Tokom ovog sastanka ?lanovi Tu?ila?kog Saveta Kosova izabrali su nove ?lanove Disciplinske Komisije, jer sa izmenama Zakona o Dr?avnom Tu?iocu i TSK-a, prestao je mandat ?lanova ove komisije. Predsednik Disciplinske Komisije je odre?en Idain Ismailji iz Tu?ila?kog Saveta Kosova, i kao i ?lanovi odre?eni su, Sevdije Morina, iz Kancelarije Glavnog Dr?avnog Tu?ioca i Sabri Ademi iz Apelacionog Tu?ilaštva.

Tako?e danas osnivana je Komisija za Evropske Integracije u slede?em sastavu: Kujtim Munishi, Lavdim Krasniqi i Liridonë Kozmaqi. ?lanovi Tu?ila?kog Saveta tokom današnjeg sastanka osnivali su radnu grupu za izradu strategije i akcionih planova o pove?anju efikasnosti tu?ila?kog sistema u suzbijanju karakteristi?nih krivi?nih dela. Radna grupa bi?e u slede?em sastavu: Shqipdon Fazliu, Kujtim Munishi, Admir Shala, Naser Hasani, Besim Kusari i Valdrin Krasniqi. Izmenom Zakona o Dr?avnom Tu?iocu i TSK-a, treba se izraditi neki novi pravilnici kao i treba se vršiti izmena/dopuna nekih postoje?ih pravilnika.

Stoga tokom ovog sastanka ?anovi TSK-a formirali su radnu grupu za izradu pravilnika od devetnaest ?lanova. . Ova grupa bi?e podeljena u tri podgrupe za izradu ovih pravilnika, a nosilac ove radne grupe bi?e tu?ilac Besim Kelmendi. Zahtev tu?ioca Besim Kelmendi, za anga?ovanje u projeku GIZ-a za izradu frome krivi?nih spisa, ?lanovi TSK-a su odobrili ali su obavezali tu?ioca Kelmendi da obavesti GIZ da na osnovu zakona njegova plata ne sme pre?i 25% od osnovne plate tu?ioca. Tako?e, ?lanovi TSK-a odobrili su zahtev EULEX-a, za usvajanje imenovanja od strane TSK-a dvoje tu?ilaca EULEX-a. Pošto dvoje predlo?enih kandidata od strane EULEX-aispunjavaju sve kriterijume da budu tu?ioci njihov zahtev je odobren i odlu?eno je da TSK-a dostavlja presidentu predlog o imenovanju dvoje tu?ilaca Paul Flynn i Anca Stan. Izveštaj o popratnom mehanizmu za period januar – jun 2015 i izveštaj o kriminalnoj geografiji, tako?e su usvojeni u ovom sastanku Tu?ila?kog Saveta.

Me?tim, odbijen je zahtev o ostvarivanju prava na benificije bivših visokih slu?benika, predstavljen od strane Glavnog Tu?ioca Osnovnog Tu?ilaštva u Prizren, Sylë Hoxha, zato što ve?ina ?lanova TSK-a su konstatovali da vršilac du?nosti Glavnog Dr?avnog Tu?ioca, Sylë Hoxha, nije bio nijednom Viši Dr?avni Slu?benik jer nije bio dekretovan od strane Presidenta Republike Kosova. Zahtev za predavanja tu?ioca Arian Gashi, je odobren od strane ?lanova Tu?ila?kog Saveta Kosova kao i donet je stav da se zahteva od svih tu?ioca u okviru tu?ila?kog sistema Kosova da do 20 septembra 2015 dostavljaju Sekretarijatu Tu?ila?kog Saveta Kosova radni ugovor, raspored predavanja kao i konkurs koji je bio raspisan za njihovo primanje na posao..