866 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

ODRŽAN JE REDNI SASTANAK TUŽILA?KOG SAVETA

Priština, 24 juli 2015 – Održan je stodrugi redni sastanak Tužila?kog Saveta Kosova, predvo?en od predsenika Tužila?kog Saveta Kosova ujedno Glavni Državni Tužilac , Aleksandër Lumezi.

Na ovom sastanku u ime Komisije za Imenovanje tužilaca u Kancelariji Glavnog Državnog Tužioca, predsednik komisije, Glavni Državni Tužilac Aleksandër Lumezi, obavestio je da nakon razmatranja dokumentacije i intervjua sedmoro kandidata koji su prijavlejni na obavljenom konkursu za tri slobodna radna mesta za tužioce u Kancelariji Glavnog Državnog Tužioca, komisija predlaže TSK-a imenovanje troje najuspešnijih kandidata koji su ispunjavali sve opšte i posebne kriterijume imenovanja za tužioca u Kancelariji Glavnog Državnog Tužioca.

Kandidati koji su najviše ocenjeni od strane komisije bili su: Sevdije Morina, v.d. glavni tužilac Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova, Besim Kelmendi, tužilac u Specijalno Tužilaštvo Republike Kosova i Lulzim Sylejmani tužilac u Apelacionom Tužilaštvu. ?lanovi TSK-a jednoglasno su odobrili predlog komisije da se Sevdije Morina, Besim Kelmendi i Lulzim Sylejmani imenuju kao tužioci u Kancelariji Glavnog Državnog Tužioca. Izme?u ostalog na sastanku je odlu?eno da na osnovu Briselskog Sporazuma o pravosu?u, Tužila?ki Savet Kosova objavi?e konkurs za imenovanje šest tužilaca iz redova manjina.

Tako?e, na osnovu Briselskog Sporazma ?lanovi TSK-a jednoglasno su doneli odluku da Sekretarijat Kancelarije Glavnog Državnog Tužioca objavi konkurs i za regrutovanje pomo?nog osoblja za tužioce iz redova manjina. Na ovom sastanku Nacionalni Koordnatori za Ekonomski Kriminal, Shqipdon Fazliu prezantirao je tromese?ni izveštaj za period april-jun 2015. Nakon prezentiranja ovog izveštaja ?lanovu TSK-a konstatovali su da se: • Obavezuju svi glavni tužioci Osnovnih Tužialštva da razgovaraju sa njihovim tužiocima i da budu pažljiviji oko pružanja informacija u data bazi za konfiskaciju i zaplenjivanju aseta ste?enih izvršenjem krivi?nih dela; • Obavezuju svi glavni tužioci Osnovnih Tužilaštva da strogo primenjuju Zakon o proširenim ovlaš?enjima za zaplenu imovine u onim slu?ajevima kada osumni?ene osove su u begstvu ili su umrli.

Da zahtevaju od sudova da se ove procedure nasavljau do donošenja kona?ne odluke za zaplenu ovih aseta; • Za vozila koja su zaplenjena i konfiskovana tužioci i glavni tužioci u saradnji sa sudovima pokrenu procedure, podese?i zahtev za prodaju ovih vozila i da se ta sredstva daju na budžet Republike Kosova; • Nacionalni Koordinator za Ekonomski Kriminal obavezuje se da upozna glavne tužioce sa ovim obavezama. ?lanovi TSK-a danas su tako?e odobrili i zahtev tužioca Musli Gashi, za premeštanje iz Opšteg Departmana Osnovnog Tužilaštva u ?akovici u Opštem Departmanu Osnognog Tužilaštva u Prizren.