862 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

SSK PODRA?E TSK U SUZBIJANJU KARAKTERISTI?NIH KRIVI?NIH DELA SA POSEBNIM NAGLASKOM KRIVI?NOG DELA UTAJE POREZA

Priština, 19 maj 2015 – Odr?an je zajedni?ki sastanak izme?u Tu?ila?kog Saveta Kosova i Sudskog Saveta Kosova na ?elu sa Predsednikom Tu?ilakog Saveta, ujedno glavni dr?avni tu?ilac, Aleksandër Lumezi.

Na ovom sastanku diskutovano je u vezi razmatranja plana pla?anja poreza iz raznih organizacija i gra?ana, uklju?uju?i i biznise. Cilj ovog plana je da Dr?avni Tu?ilac, Kosovska Policija, FOJ i PAK, da rade zajedno u istra?ivanju osumnji?enih za nepla?anje poreza. Ove institucije radi?e zajedno sa ciljem uspešnog krivi?nog gonjenja.

Tokom ovog sastanka doneta je odluka da Sudski Savet podr?i Tu?ila?ki Savet Kosova u suzbijanju karakteristi?nih krivi?nig dela sa posebnim naglaskom krivi?nog dela utaje poreza, i u tom pravcu da?e prioritet razmatranju predmeta koje se odnose na ova krivi?na dela.