861 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

ODR?AN JE REDNI SASTANAK TU?ILA?KOG SAVETA KOSOVA

Priština, 13 maj 2015 – Odr?an je devedesetiosmi sastanak Tu?il?og Saveta Kosova, na ?elu sa predsednikom Tu?ila?kog Saveta Kosova i ujedno i Glavni Dr?avni Tu?ilac, Aleksandër Lumezi. Predsednik TSK-a i ujedno i Glavni Dr?avni Tu?ilace, Aleksandër Lumezi, pozivao je ?lanove Tu?ila?kog Saveta , da ostavljaju sa strane me?usobna nezadovoljstva i da oja?aju me?usobnu saradnju rade?i zajedno sa ciljem pove?anja radne efikasnosti TSK-a i poboljšavanju ugleda ovog Saveta. Predsednik Lumezi, ponovo je naveo da je odlu?an u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i terorizma.

“Znam da ?u se suo?avati sa velikim izazovima, ali odlu?an sam da nabolje promenim ugled Tu?ilakog Saveta Kosova. Znam da ovo se ne mo?e desiti za jedan dan, ali znam da ?e se svakako desiti”, izrazi se predsenik Lumezi.

Tokom ovog sasatanka, ?lanovi Tu?ila?kog Saveta vršili su izmenu-dopunu Komisije za imenovanje troje tu?ilaca u Specijalnom Tu?ilaštvu Republike Kosova. Odlu?eno je da Komisija bude sastavljena u slede?em sastavu: Glavni Dr?avni Tu?ilac, Aleksandër Lumezi, vršilac du?nosti glavni tu?ilac STRK, Sevdije Morina, kao i dr?avni tu?ilac, Jusuf Mejzini. Tako?e, tu?ilac Lulzim Sulejmani, iz Apelacionog Tu?ilaštva, odre?en je za ?lana Komisije za Vrednovanje Performanse Tu?ilaca, u kojoj poziciji je do sada bio glavni dr?avni tu?ilac g. Aleksandër Lumezi, kao predstavnik Apelacionog Tu?ilaštva. Kao slede?a ta?ka dnevnog reda bila je odre?ivanje vršioca du?nosti glavnog tu?ioca Apelacionog Tu?ilaštva. Za ovu poziciju Tu?ila?ki Savet je doneo odluku da se usvoji predlog tu?ilaca ovog tu?ilaštva da se odredi tu?ilac Haxhi Derguti iz Apelacionog Tu?ilaštva, v.d. glavni tu?ilac do izbora novog glavnog tu?ioca. Što se ti?e osniovanja Komisije za izradu pravilnika za imenovanje glavnih tu?ilaca, Tu?ila?ki Savet doneo je odluku da se ?lanovi za normativne akte zaja?u što pre, rade?i zajedno sa savetnicima iz EULEX-a i EU, u izradi ovog pravilnika.

Danas tako?e, TSK-a je usvojio zahtev tu?ilaca, Ariana Shajkovci i Atdhe Dema, za nastavljenje master studija u Sjedninjenim Ameri?kim Dr?avama. Tokom današnjeg sastanka TSK-a je odredio vršioca du?nosti glavnog tu?ioca Apelacionog Tu?ilaštva, Haxhi Derguti, pravni predstavnik za zastupanje TSK-a i DT-a u sudovima u tu?benim slu?ajevima od bivšeg glavnog dr?avnog tu?ioca, Hilmi Zhitija i BIRN. Tako?e na ovom sastanku doneta je odluka za retroaktivno ispla?ivane za mesec mart i april za tu?ioce Specijalnog Tu?ilaštva Republike Kosova, i pomo?no osoblje.

Tu?ila?ki Savet doneo je odluku i za pove?anje broja tu?ilaca u Kancelariji Glavnog Dr?avnog Tu?ioca, od sadašnjeg broja koji je šest na osam tu?ilaca, plus jedna pozicija bude slobodna za predstavnika srpske manjine, posto je tpo predvi?eno pravosudnim sporazumom. TSK-a, tako?e je poništio predhodni konkurs za tu?ioce u KGDT kao i zahtevao je da se raspiše novi konkurs za primanje troje novih tu?ioca u ovoj kancelariji. Tako?e, Tu?ila?ki Savet Kosova odredio je komiisju za izbor tu?ilaca u KDGT, na ?elu sa glavnim dr?avnim tu?iocem, Aleksandër Lumezi i sa ?lanovima Bajram Ukaj i Laura Pula. Izveštaj prate?eg mehanizma za uskla?ivanje statisti?kih podataka za karakteristi?na krivi?na dela za 2014 godinu, kao i Analiti?ki izveštaj u vezi karakteristi?nih krivi?nih dela za 2013 i 2014 godinu, usvojeni su jednoglasno od strane ?lanova Tu?ila?kog Saveta Kosova. U vezi izveštaja o tu?iocima koji dr?u predavanja u privatnim univerzitetima, predsednik Lumezi je zatrašio da se još jednom razmatra odluka TSK-a o udobrenju tu?ilaca da dr?e predavanja u privatni univerzitetima, gde je odlu?eno da se odsadašnja praksa izmeni nakon završetka akademske godine 2014/2015. Me?u ostalog na ovom sastanku odlu?eno je i o mandatu direktora Sekretarijata Kancelarije Glavnog Dr?avnog Tu?ioca i direktora Jedinice za Vrednovanje Performanse Tu?ilaca, koji su primljeni na posao na osnovu raspisanog konkursa u 2011 godinu, u trajanju od tri godine. TSK-a je doneo odluku da se formira Komisija za razmatranje radnih ugovora ovih direktora. U ovoj komisiji odre?eni su tu?ioci, Bahri Hyseni, Kujtim Munishi i Lulzim Sulejmani, koji nakon konsultovanja sa svim relevantnim institucijama dostavljaju TSK-a jedan pravni stav u vezi ovog pitanja. Tu?ila?ki Savet Kosova saglasio se da osniva Departman za Ratne Zlo?ine u okviru Specijalnog Tu?ilaštva Republike Kosova.

Tako?e danas je odlu?eno da se kompletira dokumentacija, i dostavlja Presidentkinji za dekretovanje stalnim mandatom tu?ioca Rrahim Podvorica, kao i da se izradi jedan izveštaj iz kojih razloga nije poslat njegovo ime za dekretovanje. TSK tako?e je odlu?io da se obra?a presidentkinji i sa predlogom za razrešenje du?nosti tu?ioca koji je do sada bio suspendovan na nepla?no,Nazmi Mustafi, iz razloga što protiv ove osobe od strane suda izre?eno je kazneno rešenje.