2627 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Pospešuju se zalaganja za pokretanje izrade podzakonskih akata koji jačaju profesionalni razvoj tužilaca

Priština, 10 juni 2019 – Predsednik Komisije za Normativna Pitanja, g.Zejnullah Gashi odvio je sastanak sa Direktorom Jedinice za Razmatranje Performanse Tužilaštva, g. Valon Jupa, da bi diskutovali nalaženje modela i unapređenih praksi i njohovo inkorporiranje u podzakonskim aktima koji su u procesu izrade.

Tužilački Savet Kosova je u procesu pripreme procesa izrade nacrta odnosno izmene i dopune Pravilnika o Jedinici za Razmatranje Performanse Tužilaštva, Administrativnog Upustva o dosijeu tužilaca, Pravilnika o profesionalnom razvoju tužilaca i administrativnog osoblja, kao i ostalih akata koji su predviđeni u Planu rada Tužilačkog Saveta kosova za 2019 godinu”.

Tokom ovog sastanka razgovarali su o zakonskim izmenama koje su bile proteklih meseci i o hitnoj potrebi da se izmene i pravilnici i da se prilagođavaju u duhu važećih zakona, kao i o širokom spektru oblika međunarodne prakse koje se mogu uzeti kao dobri primeri, ali nakon analiziranja mogućnosti njihovog prilagođavanja okolnostima i odvijanja u tužilačkom sistemu Kosova.

Shodno tome, na sastanku su se složili o izgradnji jednog kontinuiranog profesionalnog sistema tužilaca, njihovo profilizovanje i merenje merfomanse na osnovu pohađanih obuka, u cilju pozitivnog uticanja na kvalitet rada svakog pojedinca.

Na ovom sastanku je učestvovala i Fitore Sadiku pravni konsulent UNDP-a u TSK.