1052 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Održan je redni sastanak Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 15 jun 2016 – Održana je stosedamnaesta sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), rukovođen od strane predsedavajućeg Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj.

Tokom ovog sastanka članovi Tužilačkog Saveta Kosova u razmatrali i usvojili uz neke predloge koje su dali neki od članova saveta, Iveštaj Nacionalnog Koordinatora za suzbijanje ekonomskog kriminala za period oktobar - decembar 2015 i januar – mart 2016.

Takođe danas, članovi Saveta su razmatrali prvi budžetski zahtev Tužilačkog Saveta Kosova za 2017 godinu, zahtev koji je usvojen uz neke predloge o izmenama i dopunama. 

Takođe, određivanje pozicija za unapređenje i premeštanje tužilaca po tužilaštvima, bila je tačka koja je razmatrana i usvojna od strane članova Tužilačkog Saveta.

Za sekretara komisije za normativna pitanja, članovi Komisije su odredili Valdrin Krasniqi, pravni službenik u Sekretarijatu Tužilačkog Saveta.

Takođe, članovi Tužilačkog Saveta doneli su odluku da se sekretari Komisija Tužilačkog Saveta Kosova isplate za dodatno angažovanje po komisijama.  Ova odluka je doneta do donošenja jedne stalne odluke u vezi ovog pitanja.

Članovi Tužilačkog Saveta, tokom sednice su izvršili izmene i dopune Nadzorne Komisije u suzbijanju korupcije i ekonomskog kriminala, uključujući sekvestrovanje i konfiskovanje  nezakonite imovine. Na mesto dosadašnjeg člana komisije, tužioca Shqipdon Fazliu, odredili su tužiteljicu Laura Pula.

Tužioca Arben Ismajli, članovi TSK-a su odredili za člana iz redova Tužilačkog Saveta kao kontaktna osoba  gde se trebaju adresirati eventualne pretnje koje se mogu uputiti tužiocima.