91 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Tu?ila?tvo u Pri?tini

Osnovno Tu?ilaštvo u Prishtini ima svoju jurisdikciju nad svim predmetima prvog stepena, osim ako je drukcije predvideno zakonom i sastoji se od:

Odeljenje za Teška Krivicna Dela
Odeljenje za Maloletnike 
Opšte Odeljenje

Osnovno Tu?ilaštvo u Prishtini pokriva teritoriju Prištine, Podujeva, Drenasa, Ljipjana, Kosovog Polja, Obilica i Gracanice.

Tu?ilaštvo se predvodi od strane Glavnog Tu?ioca i ima 26 Tu?ioca i 58 osoba u pomocnog osoblja.

Poštanska adresa Osnovnog Tu?ilaštva u Prištini:
Ul.”Luan Haradinaj” bb. (zgrada bivše Ljubljanske Banke), 10 000 Priština Kosovo

Kontakt broj: +381/38/211-727