89 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Apelaciono Tužilaštvo

Apelaciono Tužilaštvo je osnovano da deluje ispred Apelacionog Suda, ovo tužilaštvo se sastoji od Odeljenja za Teška Krivicna Dela i ima jurisdikciju na celoj teritoriji Republike Kosova.

Apelaciono Tužilaštvo Predvodi se od strane Glavnog Tužioca Tužilaštva, koji imenovan po Zakonu Tužilackog Saveta Kosova.

Imenovani Tužioci Apelacionog Tužilaštva su specijalizovani da predstavljaju krivicno gonjenje ispred Apelacionog Suda. Kada se jedan predmet predstavi ispred Apelacionog Suda, tužilac, koji je pokrenuo ili razvijao krivicno gonjenje, usvajanjem od strane Glavnog Državnog Tužioca, može pomoci Državnom Tužilaštvu o podnošenju žalbe ili da zaštiti protiv žalbu.

Nadležnosti Apelacionog Tužilaštva su da podnosi predloge na žalbu podnete protiv odluka i presuda, da odluci o sukobu jurisdikcije izmedu osnovnih tužilaštava i da razmatra druga pradvidena pitanja Zakonom.

Sedište Apelacionog Tužilaštva je u Prištini.

Poštanska adresa Apelacionog Tužilaštva:

Pallati i Drejtësisë P.N. Hajvali Objekti C.

Administrator: Luljeta.kollona@rks-psh.org

Tel: 038/200-18-857