88 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Specijalna Tu?ila?tva

Spcijalno Tu?ilaštvo Republike Kosova sa sedištem u Prištini, ima u svoju nadle?nost da deluje ispred Osnovnog Suda za krivicna dela koje ima u nadle?nost po Zakonu Br. 03 / L – 052 za Specijalno Tu?ilaštvo Republike Kosova i jurisdikcija ovog Tu?ilaštva prote?e se na celoj teritoriji Republike Kosova.

U STRK-u rade tu?ioci EULEX-a, kao i lokalni tu?ioci.

Dok broj pomocnog osoblja je 36.

Poštanska adresa Specijalnog Tu?ilaštva Republike Kosova:
Ul. Fehmi Agani bb, zgrada PTC, 10 000 Priština

Kontakt broj: +377/44/666-492