77 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Komisija za Vrednovanje Performanse Tuzilaca

Nadle?nosti Komisije:

  • Komisija ima nadleznost za vrednovanje performnse tuzilaca tokom pocetnog mandata i redovnog vrednovanja tuzilaca, na osnovu procedura koje su odredjene zakonom, ovim Pravilnikom i ostakim aktima koji su usvojeni od strane TSK-a.
  • U obavljanju svojih aktivnosti Komisija ima pristup u informacije, dosije, predmete i potpunim statistikama tuzioca koji se podvrgne vrednovanju
  • Po zavrsetku vrednovanja, Komisija predlaze ocenjivanje tuzioca prema sledecim nivoima: nedovoljno, dovoljno, dobro i vrlo dobro.
  • Komisija iznese zavrsni izvestaj sa predlogom o vrednovanju odredjenog tuzioca, izvestaj koji se dostavlja TSK, ne kasnije od mesec dana nakon vrednovanja.
  • TSK odlucuje o zavrsnom vrednovanju tuzilaca.

Predsedavaju?i Komisije o Vrednovanju Performanse Tu?ilaca je?lan Tu?ila?kog Saveta Kosova - tu?ilac, Ikramije Bojaxhiu, a ?lanovi ove komisije su: ?lan Tu?ila?kog Saveta Kosova - tu?ilac, Bedrije Alshiqi i tu?ilac u Kancelariji Glavnog Dr?avnog Tu?ioca, Lulzim Sylejmani.