202 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Komisija za Normativna Pitanja

Nadle?nosti komisije:

  • Da razmatra pravnu osnovu o podzakonskim aktima i ostalim normativnim dokumentima, pre njihovog usvajanja u Savetu, odnosno da li su u skladu sa Ustavom, zakonima una snazi i postoje?im pravilnicima Saveta;
  • Da analizira i proceni podobnost postpje?ih podzakonskih akata o funkcionisanju Saveta i tu?ilaštva; 
  • Da razmatra i priprema preporuke o izmenama i dopunama pravilnika, administrativnih upustva i ostalih dokumenata pre slanja u Savetu na usajanje;
  • Da razmatra pitanja koja se nadovezuju sa metodologijom i jedinstvenom tehnikom izrade podzakonskih akata; ovim Pravilnikom i pitanja koja sa posebnom odlukom od Saveta, prenose se ovoj Komisiji;
  • Da nadzira sprovo?enje podzakonskih akata;
  • Da razmatra ostala pitanja koja su odre?ena ovim Pravilnikom i pitanja koja sa posebnom odlukom od Saveta, se prenose ovoj Komisiji;
  • Da anga?uje stru?njake prema potrebi, za odre?ena pitanja u delatnostima komisije odobrenjem Saveta;
  • Da organizuje javna saslušanja za odre?ena pitanja tokom izrade podzakonskih akata;
  • Komisija kontaktira sa ostalim komisijama Saveta da bi uskladila i unifikovala procedure rada i njihovog organizovanja.

Predsedavaju?i Komisije za Normativna Pitanja je ?lan Tu?ila?kog Saveta Kosova – tu?ilac Zejnullah Gashi, dok ?lanovi ove  Komisije su: tu?ilac u Kancelariji Glavnog Dr?avnog Tu?ioca,  Besim Kelmendi i tu?ilac Specijalnog Tu?ilaštva Republike Kosova, Naim Abazi.