190 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Ikramije Bojaxhiu - Članovi

Ikramije Bojaxhiu

Ro?ena  06.12.1969, u selo Plave, Opština Dragasha, zivi u Prištini.

Osnovnu i srednju školu završila u Prizrenu.

U 2001 godinu, završila je Pravni Fakultet u Prištinskom Univerzitetu a 2004 godine polozila je Pravosudni Ispit.

Radno Iskustvo:

Od 2003-2004, Pripravnik u Okruznom Tuzilaštvu u Prištini;

Od marta 2004, do decembra 2004, pravni sluzbenik u Ministarstvu za zivotnu Sredinu i  Prostorno Planiranje u Prištini;

Od 01.01.2005, do 20.10.2010, stru?ni saradnik u OJT u Prištini;

Od 22.10.2010, do 31.12.2010, Tuzilac u bivšem Opštinskom Tuzilaštvu u Prištini;

Od 01.01.2011, Tuzilac u bivšem Okruznom Tuzilaštvu-Priština, a od januara 2013 godine Tuzilac u Osnovno Tuzilaštvo – Departman za Teška Krivi?na Dela u Prištini;

Od 01 januara 2016, ?lan Tuzila?kog Saveta Kosova - nastavlja i dalje

Profesionalne obuke poha?ane van zemlje:

Od 2009, do 2010, poha?ala sam obuku za Sudije i Tuzioce (Po?etna obuka za pravno obrazovanje) u Kosovskom Institutu za Pravosu?e i trenutno anga?ovana kao trener u Po?etnom Programu za Pravno Obrazovanje u ovom Institutu.

Ima završenu obuku za Evropska prava u 2010 godinu, zatim obuku osposobljavanja za trenera za Evropsko pravo, sada trener za aplikovanje EU prava u praksi.

Izradila  Modul na temu Zapisnici.

Izradila je temu “Evropski Sud Pravde”,  deo Modula za Pravo Evropske Unije.

Obuka trenera – osnovni nivo –Kosovski Institut za Pravosu?e i 10 mese?na obuka za trenere;

Obuka za menadziranje i operiranje Sudova, u Pravosudnoj Akademiji u Turskoj;

Obuka o zlošinima protv zivotne sredine, u Budimpešti;

Obuka za Evropsko pristupanje i me?unarodnu saradnju u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, Zagreb;

U?estvovala je u studijskoj poseti u Evropskom SUdu Pravde u Luksemburgu i na konferenciji koja je odrzana u Trier u Nema?koj u organizaciji Pravosudne Akademije.

U?esnica u studijskoj poseti u Zagrebu, na temu “Prava intelektualne svojine i autorska prava”.

Završila je obuku u Hrvatskoj, na temu“Evropsko pristupanje i me?unarodna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala”.           

U?estvovala je na obuku koja je odrzana u Budimzešti – Ma?arskoj, na temu “Trafikovanje ljudskim bi?ima”;

Poha?ala je obuku u Budimpešti na temu “Prava intelektualne svojine i autorska prava”;

U?esnica u radionici koja je odrzana u Ohridu, u obuci koja je organizovana od strane Agencije za Civilno Vazduhoplovstvo Makedosnke dr?ave;

U?esnica u odrzanoj radionici u Bukureštu, na projektu “Saradnja o kiberneti?kom kriminalu”;

Obuke poha?ane u zemlji

U?estvovala je na obuku na temu “Poboljšavanje veština obuke”;

U?estvovala je u obuku na temu “ Sposobnosti zastupanja u sudu” prema programu NITA.Završila je obuku na temu “Zastupanje ?rtava- svedoka”;

U?estvovala je na obuku na temu “ De?ije zlostavljanje i Pornografija”, organizovano od strane ICITAP.

U?estvovala na okruglom stolu na temu “Konfiskovanje imovinske dobiti ste?ene krivi?nim delom”, organizovano od strane Carine Kosova i DFID.

U?estvovala je na obuku na temu “Zakonik o Krivi?nom Postupku i sudske procedure”.

Ima završenu obuku na temu “Revizija sprovo?enja Zakona o Nabavci”, organizovana od strane Regulativne Nabavne Komisije- Priština.

U?estvovala na regionalnom seminaru na temu “Menadziranje konfiskovanih aseta”.

U?estvovala je na obuku na temu “Istrazivanje ubistva”, organizovano od strane ICITAP-Priština.

U?estvovala na obuku na temu “Dokazi i dokazivnost” organizovana od strane Ameri?ke Ambasade.

Poha?ala obuku na temu “Krivi?na dela protiv sluzbene duznosti”, organizovana od strane KIP-OEBS.

U?estvovala na obuku na temu “Sprovo?enje Strategije o reduktovanju broja predmeta u tuzilaštva”;

U?estvovala na obuku na temu o “Torturi, Istambulski Protokol i me?unarodne konvencije”;

U?estvovala je u Konferenciji na temu “Promovisanje reformi u pritvoru”.