187 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Deshirë Jusaj - Članovi

Deshirë Jusaj

Ro?ena je i ?ivi u ?akovici.

Diplomirana je na Pravnom Fakultetu u prištini u 2000 godinu,

Pravosudni Ispit Polo?ila je 2008 godine,

Post-diplomske studije završene – Tema, studiranje Krivi?no-Pravne MA nauka,  

Pripravnik u AKK -2002-2003,

Nastavne Pravne Studije KLC Kosovski Pravni Centar 2003 godine,

Od 01.03.2004  do Jula 2010 godine ,Radni Inspektor za Kosovo,

Od Jula 2010  do 28.12.2010,  Menad?er Rada Radnog Inspektorijata za Region ?akovice,

Od 28.12.2012  Dr?avni Tu?ilac u Osnovnom Tu?ilaštvu u ?akovici,

Od Januara 2014 ?lan udru?enja Tu?ilaštva Kosova,

Od 18.12.2015 ?lan Tu?ila?kog Saveta Kosova

Obuke  

ILO-IPEC,  MPMS – Pra?enje De?ijeg Rada, Obu?avana za obuku akcijskih lokalnih ekipa o Pra?enju De?ijeg Rada na Kosovo, od 01.07.2004 – 22.09.2006 –  2 godišnji Projekat,

Borba protiv Trafikovanja Ljudskih Bi?a  OSCE, dt.14.12.2007,

Bezbednost u radu, rad, radni uslovi, zdrastvena zaštita zapošljenih i radne prostorije MRSZ – dt.14.12.2008,

Normativno Ure?enje Inspektivnog Nadzora iz Oblasti Rada i Osnovnih Akata Bezbednosti i Zdravstva u Radu – Januar 2012,

Obuka od  NITA dt. 18, 19, 20.04.2013, kao i u 2014,

Krivi?na odgovornost pravnih lica dt. 11.04.2013,

Menad?iranje slu?aja dt. 10.04.2013,

Uvod u Zakoniku o Krivi?nom Postupku dt. 07.03.2013,

Predkrivi?ni postupak i istraga dt. 02.04.2013,

Novine Krivi?nog Postupka Republike Kosova dt. 16.05.2013,

Kiberneti?ki kriminal dt. 21.11.2013,

Reforma Pravosudsnog Sistema dt. 03.10.2013,

Predstavljenje zašti?enih svedoka dt. 21.03.2013,

Pregovaranje Sporazuma za Priznavanje Krivice dt. 20.02.2014,

Krivi?ni Postupak protiv po?inilaca krivi?nih dela sa mentalnim poreme?ajima dt. 31.10.2013,

Su?enje punoletnih za krivi?na dela izvršena protiv dece dt. 04.02.2014,

Po?etna, Druga rasprava i Sudska Rasprava dt. 30.01.2014,

Pravo EU i njeni efekti u doma?em pravu , dt. 26.06.2014,

Izazovi i najbolje prakse u implementaciji SAP-a, nasilja u porodici.

Zastupanje ?rtve nasilja u porodici u Sudskim Krivi?nim Postupcima dt. 26.09.2014,

Uzimanje dokaza od Dr?avnog Tu?ioca tokom istrage dt. 16.10.2014,

Medijacija i Restorativno Pravo dt. 22.10.2014,

Oblici iskoriš?avanja ?rtava u slu?ajevima trafikovanje ljudskim bi?ima dt. 11.11.2014,

Sudsko Medicisnka Vešta?enja – Izazovi u prakti?noj primeni Zakonodavstva

dt. 18-21.12.2014,

Sudska Rasprava dt. 07.05.2015,

Zaštitni Standardi od diskriminacije u Evropskom Zakonodavstvu za Ljudska Prava  dt. 10.06.2015,

Po?etna i druga rasprava,  dt. februar  2015 godine,

Me?unarodno-Pravna Saradnja dt. 23.06.2015,

Naknada ?rtava dt. 08.06.2015,

Uaštita i promovisanje diverziteta, tolerancije i jednakosti u kontekstu zakonodavstva o nediskriminaciji dt. 09.07.2015,

Studijska poseta u Budimšešti - ILEA- Agencija o Zaštiti ?ivotne Sredine dt.16.11.2015-20.11.2015,

Sporazum o Priznavanju Krivice dt.26.01.2016,

Traganje, Zaplena i Konfiskacija Imovine ste?ene na osnovu krivi?nog dela, dt.24.02.2016, 

i mnoge prethodne obuke. 

Kompjuter: (MS-Word, MS-Excel) Internet – 2000 godine