183 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Aleksandër Lumezi - Članovi

Aleksandër Lumezi

Aleksander Lumezi, ro?en je 07/08/1964, u Prizren.

Pravni Fakultet završio je u Prištinskom Univerzitetu 13/04/1989.

Master studije Krivi?no Pravni smer, polo?io je sve ispite koji su predvi?eni programom i o?ekuje se da brani diplomsku temu.

Pravosudni Ispit je polo?io 25/04/1991.

Podaci o radnom iskustvu:

Sudski Pripravnik u Okru?nom Sudu u Prištini;  

01.11.1989 do 31.10.1991, (Radno iskustvo 2 godine).

Stru?ni saradnik kod advokata Nikë Lumezi  

01.03.1994 do 31.03.1996, ( Radno iskustvo 2 godine).

Tu?ilac u Opštinsko Javno Tu?ilaštvo  

01.09.2000 do 20.03.2005, (Radno iskustvo 4 godine i 6 meseci).

Zamenik Glavnog Tu?ioca u Opštinsko Javno Tu?ilaštvo u Prištini.

21.03.2005 do 15.07.2008.

Vršilac Du?nosti Glavnog Tu?ioca Opštinskog Javnog Tu?ilaštva u Prištini.

16.07.2008 do 28.06.2010 (Radno iskustvo 1 godina i 11 meseci).

 Glavni Tu?ilac Okru?nog Tu?ilaštva u Prištini.

29.06.2010 do 31.12.2012 (Radno iskustvo 2 godine i 6 meseci).

Glavni Tu?ilac Apelacionog Tu?ilaštva

01.01.2013 (Radno iskustvo 2 godine i 4 meseca).

Glavni Dr?avni Tu?ilac

Od 21.04.2015 imenovan je za Glavnog Dr?avnog Tu?ioca dekretom Presidencije, (nastavlja i dalje)

Poha?ene obuke:

Od 11.12. 2013 do 12.12.2013 , u?estvovao je u obuku na temu“ Vrednovanje Performanse Tu?ilaca \" organizovana od strane Kancelarije Evropske Unije u Prištini.

Od 30.10. 2013 do  31.10.2013 , u?estvovao je u obuku na temu ” Proces Regrutacije, Imenovanja i Ponovnog Imenovanja tu?ilaca \" organizovana od strane Kancelarije Evropske Unije u Prištini.

Od 10.12.2012 do 20.12.2012, u?estvovao je u obuku na temu “Traficking in Persons Course” organizovana od strane IOM i odr?ano u Budimpešti, Ma?arskoj .  

Dana 22.02.2012 u?estvovao je u obuku na temu“Oriejentisanje oko Priru?nika KIP-a za trenere i o metodologiji obuke“koja je organizovana od strane KIP-a i odr?ana je u Prištini.

Od 14.04.2009 do 15.04.2009, u?estvovao je u obuku na temu “Zastupanje ?rtava, parav i usluge ?rtava” koja je organizovana od strane KIP-a i odr?ano je u Prištini.

Završio je obuku za “Media and Public Relations” organizovano od strane AAB-Riinvesvt, i odr?ano je u Prištini.  

Od 28.01.2011 do 30.01.2011, u?estvovao je u obuku na temu “Obuka trenera osnovni nivo” organizovan od strane KIP-a i odr?ano u Prištini.

Od 14.05.2011 do 15.05.2011, u?estvovao u obuku na temu “Kosovo National Vlient Counceling Competition” organizovanu od strane Departmendt of Justice.

Završio je obuku za “Has Attended the konference on the Status of the Police, Prosecutor Partnership in Kosovo”.

 Od 16.11.2010 do 19.11.2010, završio je obuku ” State Drugs Investigation training Conference” odr?anu u North Carolina.

Od 11.10.2010 do  15.10.2010, u?estvovao je u obuku na temu “Counter-Narcotiks Investigation & Controlled Delivery Operations“  organizovanu i odr?anu u Ankari u Turskoj.

Od 09.09.2013 do 12.09.2013, u?estvovao je studijskoj poseti u Ankari.

Dana 30.04.2007, uspešno je završio “Obuku za trenere o Eti?nom Kodeksu” organizovano od strane KIP-a i USAID i odr?ana u Prištini.

Dana 25.11.2008, uspešno je završio “Obuku za Trenere o Eti?nom Kodeksu” organizovano od strane KIP-a i USAID i odr?ana u Prištini.

Od 16.11.2000 do 18.11.2000, u?estvovao je u obuku na temu “Evropska Koncenacija za Ljudska Prava“ organizovana od strane Kancelarije Evropske Unije u Prištini.  

Od 16.11.2000 do 18.11.2000, u?estvovao u obuku na temu “Induction Seminar for Judges and Prosecutors held “ organizovana od strane OEBS, CEELI, UNMIK, odr?ana u Prištini.

Od 13.11.2002 do 15.11.2002, u?estvovao je u seminaru na temu “Edukacija sposobnosti za donošenje Odluka I deo “  organizovano od strane OEBS, CEELI, UNMIK, odr?ano u Prištini.

Od 10.09.2003 do  12.09.2003, u?estvovao je u seminaru na temu “Edukacija sposobnosti za donošenje Odluka II deo“  organizovano od strane IDLO i KIP, odr?ano u Prištini.

Od 10.11.2008 do 14.11.2008, u?estvovao je u obuku na temu “Building Judicial Integrity “  organizovanu od strane USAID, i odr?ano u PRAGUE  u Republiku ?eške.

Od 14.05.2007 do  17.05.2007, u?estvovao je u obuku na temu “Combating ilegal Logging “  organizovano od strane Ameri?ke Ambasade.

 Od 14.04.2009 do 15.04.2009, u?estvovao je u obuku na temu “Trajning on Victim’s Right and Services “  organizovano od strane ICITAP.

Od 04.12.2000 do  06.12.2000, u?estvovao je u obuku na temu “Nasilje u porodici “  organizovano od strane OEBS.

PRIZNANJE

Dana 26.12.2012, dodeljeno mu je priznanje za odli?nu saradnju, od strane Direktora Uprave za Istragu Trafikovanja sa Narkoticima i Direktora Divizije Proitv Organizovanog Kriminala.