168 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Br.397-2016- Odluka-Osniva se Jedinica o Suzbijanju Korupcije, Kriminala
Br.394-2016 - Odluka - Usvaja se Plan Rada Jedinice za Razmatranje Performanse Tužilaca
Br.397-2016- Odluka-Osniva se Jedinica o Suzbijanju Korupcije, Kriminala
Br.393-2016 - Odluka - Usvajaju se četiri Pravilnika TSK kao što sledi
Odluku Tsk/Br.115/2015 Datum: 13 Maj 2015 I. Za Raspisanje Unutračnjeg Konkursa Za Tučioce U Kancelariji Glavnog Dr?avnog Tučioca I Specijalnom Tučilatvu Republike Kosova
Odluku Tsk/br.116/2015 Datum: 13 Maj 2015 I. Ovlašuje Se Komisija Za Normativne Akte Da Izradi Slede?e Pravilnike
Odluku Tsk/br.117/2015 Datum: 13 Maj 2015 Odluku I. Usvaja Se Zahtev Kolegijuma Tužilaca Apelacionog Tužilaštva Za Odre?ivanje G. Haxhi Derguti, Za Vršioca Dužnosti Glavnog Tužioca Apelacionog Tužilaštva
Odluku Tsk/br.119/2015 Datum: 13 Maj 2015 Odluku I. Osniva Se Komisija Za Razmatranje Mandata Direktora Sekretarijata Kancelarije Glavnog Državnog Tužioca I Direktora Jedinice Za Razmatranje Performanse Tužilaštva
Odluku Tsk/br.120/2015 Datum: 13 Maj 2015 Odluku I. Usvaja Se Zahtev ?e. Arijane Shajkovci, Tu?ilac U Osnovnom Tu?ila?tvu U Prizrenu I G. Atdhe Dema, Tu?ilac U Osnovnom Tu?ila?tvu U Pri?tini, Da Nastavljaju Sa Post-diplomskim Studijama U Sjedinjenim Ameri?kim Dr?avama (sad)
Odluku Tsk/br.121/2015 Datum: 13 Maj 2015 Odluku I. Izmena – Dopuna Odluke Sa Brojem Tsk/br.256/2014, Datuma 09 Septembar 2014, Gde Predsednik Komisije Za Imenovanje U Specijalnom Tužilaštvu Odre?uje Se G. Aleksander Lumezi, Predsednik Tužila?kog Saveta U Mesto G. Syle Hoxha, I ?lan Komisije G?a. Laura Pula Zamenjuje Se Sa G.jusuf Mejzini Tužilac U Kancelariji Glavnog Državnog Tužioca
Odluku Tsk/br.122/2015 Datum: 13 Maj 2015 Odluku I. Haxhi Derguti, V.d. Glavni Tu?ilac Apelacionog Tu?ila?tva, Odre?uje Se Za Pravnog Zastupnika Za Zastupanje Tu?ila?kog Saveta Kosova I Dr?avnog Tu?ioca U Sudu U Vezi Slu?ajeva Biv?eg Glavnog Dr?avnog Tu?ioca G. Hilmi Zhitia I Birn ?? O Pristupu U Dokumentima Koji Se Odnose Na Odluke O Disciplinskim Merama
Odluku Tsk/123/2015 Datum: 13 Maj 2015 Odluku I. Izmena – Dopuna Odluke Sa Brojem Tsk/br.220/2013, Datuma 09 Septembar 2013, Gde ?lan Komisije G. Aleksander Lumezi Zamenjuje Se Sa G. Lulzim Sylejmani, Tužilac U Apelacionom Tužilaštvu U Prištini
Odluku Tsk/br.124/2015 Datum: 13 Maj 2015 Odluku I. Izmena / Dopuna Odluke Sa Brojem Tsk/br. 255/2014, Datuma 09 Septembar 2014, Gde Za Predsednika Komisije Za Imenovanje U Kancelariji Glavnog Dr?avnog Tu?ioca Odre?uje Se G. Aleksander Lumezi, Predsednik Tu?ila?kog Saveta Kosova U Mesto G. Syle Hoxha Glavni Tu?ilac U Osnovno Tu?ila?tvo U Prizrenu
Odluku Kpk/Nr.73/2015 Date : 23 March 2015 - Odluku: Konkurszapetnaest (15) Pozicijazatu?ioce, I To
Odgovor Tsk/br.52/2015 Datum: 27 Februar 2015 Za: Ustavni Sud Kosova Republike Kosova
Obave?tenje Tsk/br.53/2015 Datum: 27 Februar 2015 Za: Njenu Ekselenciju, G?a. Atifete Jahjaga, Predsednica Republike Kosova
Tsk/br.49/2015 Datum: 23 Februar 2015 - Tema: Predlog Za Imenovanje G. Aleksander Lumezi Za Glavnog Dr?avnog Tu?ioca.
Odluku Tsk/br.19/2015 Datum: 21 Januar 2015 O D L U K U I. Usvaja Se Spisak Kandidata Koji Su Ispunili Op?te I Posebne Kriterijume Koji Su Odre?eni ?lanom 3 I 4 Pravilnika O Kriterijumima I Proceduri Za Nominaciju I Predloga Za Imenovanje Glavnog Dr?avnog Tu?ioca, U Slede?em Sastavu
Odluku Tsk/Br.20/2015 Datum: 21 Januar 2015 I. Osniva Se Radna Grupa Za Razmatranje Memoranduma Sporazuma Sklopljenog Izme?u Tužila?kog Saveta Kosova I Kosovskog Instituta Za Pravosu?e, U Slede?em Sastavu
Odluku Tsk/br.21/2015 Datum: 21 Januar 2015 I. Usvaja Se Akcioni Plan Sa Nalazimaprogresnogizve?taja U Vezitu?ilakogsistema Kosova
Odluku Tsk/br. 22/2015 Datum: 21 Januar 2015 I. Osniva Se Radna Grupa Za Odre?ivanje Dana Konferencije Tu?ilaca Republike Kosova U Slede?em Sastavu