169 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Konkurs Br.237.2020 - za unapređenje DM Priština
Konkurs Br.238.2020 - za unapređenje DTKD Priština
Konkurs Br.236.2020 - za Unapređenje DTKD Uroševac
Ponovo-Objavljivanje internog oglasa-Za dopunu jedne pozicij OT-Mitrovici
Oglas za unapređenje na Osnovnim Tužilaštvu u Mitrovici
Oglas za unapređenje DTKD - Peć
Oglas za unapređenje - Mitrovica
Oglas za unapređenje - Prizren
OBJAVA - Program mentorisanja za sudije i tužioce
PRIJAVNI OBRAZAC
Konkurs za popunjavne jedne (1) pozicije za tuzioca u Departmanu za Teske Krivicna Dela Osnovnog Tuzilastva u Dakovici
Obaveštenje o apliciranju za program obuka Britanske Ambasade na Kosovu
Konkurs za imenovanje Glavnogtuzioca Osnovnog Tuzilastva u Pristini
Konkurs za imenovanje Glavnog tuzioca Specijalnog Tuzilastva Republike Kosova
Konkurs - Za imenovanje Glavnog tuzioca Specijalnog Tuzilastva Republike Kosova
OBAVESTENJE-NISU POLOZILI KVALIFIKACIONI TEST
OBAVESTENJE-POLOZILI KVALIFIKACIONI TEST
Konaqni spisak-KVALIFIKOVANI TEST
Obaveštenje za kandidate za tužioce za Test Kvalifikiacija
Unutrasnji konkurs za popunjavanje dve (2) pozicije za tuzioce u Apelacinom Tuzilastvu
Unutrasnji konkurs za popunjavanje tri (3) pozicije za tuzioce u Specijalnim Tuzilastve
Javni Konkurs za regrutovanje deset (10) državnih tužilaca