Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Izjava Tužilačkog saveta Kosova na reakciju Grupe za pravne i političke studije

Priština, 22. avgusta 2019. - Nakon jučerašnje objave članka Grupe za pravne i političke studije (GPPS) u elektronskim medijima, koji je napisan kao reakcija na usvajanje Uredbe Tužilačkog saveta Kosova o imenovanju glavnog državnog tužioca i glavnih tužilaca tužilaštava Republike Kosova, Tužilački savet Kosova (TSK)…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Razmatra se primena SMIL-a (CMIS) u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici

Priština, 13. avgusta 2019. - U okviru pružanja administrativne podrške za efikasno i efektivno sprovođenje Informacionog sistema za upravljanje predmetima (SMIL), generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova, Ljavdim Krasnići, u pratnji šefa Odeljenja za informacione tehnologije, Nedžata Hazirija, posetio je…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

TSK je usvojio Pravilnik o izboru glavnih tužilaca

Priština, 1 avgust 2019 – Tužilački Savet Kosova (TSK), predvođen od Predsedavajučeg Bahri Hyseni, održao 170 sastanak u nizu, na kojem je razmatrao i usvojio nekoliko važna pitanja. Stoga, posle jedne duže rasprave, TSK je usvojio Pravilnik o imenovanju Glavnog državnog tužioca i glavnih tužioca tužilaštava Republik…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Prezentira se Izveštaj Projekta SMIL za period januar-juni 2019

  Priština, 30 juli 2019 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, učestvovao na sastanku Upravnog Odbora Projekta Informativnog Sistema za Administriranje Predmeta (SMIL), na kojem su učestvovali i Predsedavajuči Sudskog Saveta Kosova, Skënder Çoçaj i generalni direktori sekretarijata oba …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Razmatra se Finansijski izveštaj za period januar-juni 2019

Priština, 30 juli 2019 – Komisija za Budžet, Finansije i Osoblje Tužilačkog Saveta Kosova, predsedavanjem Predsedavajuće, tužiteljice Dëshirë Jusaj, održala redovni sastanak na kojem osim članova komisije učestvovao i Generalni direktor STSK-a, Lavdim Krasniqi. Cilj ovog sastanka je bila diskusija Finansijskog izve&s…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predlaže se za usvajanje u TSK-u, Pravilnika za imenovanje glavnih tužilaca

Priština, 25 juli 2019 – Komisija za Normativna Pitanja Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), predvođena od njenog predsedavajučeg Zejnullah Gashi, održala sastanak u nizu na kojem je diskutovan nacrt Pravilnika za imenovanje Glavnog državnog tužioca i glavnih tužioca tužilaštava. Na ovom sastanku na kojem su učestvovali pr…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održava se sastanak sa administratorima tužilaštva preko videokonferencije

Priština, 24 juli 2019 – Generalni Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, Lavdim Krasniqi, održao sastanak sa administratorima tužilaštava preko videokonferencije. Na ovom sastanku su učestvovali rukovodioci departmana i administrativni službenici Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova. Cilj ovog sastanka bilo…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predsedavajući Hyseni boravi u Austriji u jednoj studijskoj poseti

Beč/Austria, 24 juli 2019 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni boravi u jednoj studijskoj poseti u Beču –Austria, gde se tretiraju teme sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Tokom ove studijske posete diskutuje se o sprečavanju i krivičnom gonjenju pranja novca i finansiranja terrorizma, međuins…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Koordinativni sastanak u vezi obuke tužilaca

Priština, 11 juli 2019 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Bahri Hyseni dočekao je na sastanak jednu delegaciju iz Kancelarije EU na Kosovu, na čelu sa Cezary Michalczuk, šef Kancelarije za vladavinu prava – Kancelarija Sepcijalnog Predstavnika EU-a na Kosovu. Cilj ovog sastanka je koordiniranje aktivnos…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Pospešuju se zalaganja za pokretanje izrade podzakonskih akata koji jačaju profesionalni razvoj tužilaca

Priština, 10 juni 2019 – Predsednik Komisije za Normativna Pitanja, g.Zejnullah Gashi odvio je sastanak sa Direktorom Jedinice za Razmatranje Performanse Tužilaštva, g. Valon Jupa, da bi diskutovali nalaženje modela i unapređenih praksi i njohovo inkorporiranje u podzakonskim aktima koji su u procesu izrade. Tužilački Save…

Pročitaj više
13 Prill, 2017