1019 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

PUNËTORI "FUQIZIMI I ROLIT TË SEKTORIT TË DREJTËSISË KOSOVARE NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT"

Prishtinë, 24 maj 2016 – E mbështetur nga Ambasada Norvegjeze, Institutit Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Qendrën e Resurseve Anti-korrupsion U4, më 23-24 maj 2016 ka organizuar një punëtori dy-ditore "Fuqizimi i rolit të sektorit të drejtësisë Kosovare në luftën kundër korrupsionit".

Punëtoria u ndoq nga institucionet gjyqësore Kosovare, të shoqërisë civile dhe përfaqësues të qeverive donatore. Duhet theksuar se nga sistemi prokurorial i Kosovës, në këtë punëtori kanë marrë pjesë edhe Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, prokuroja e Prokurorisë Speciale, Drita Hajdari, drejtori i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi etj.

Në një diskutim të lirë dhe të hapur të analizimit të arritjeve dhe sfidave të shoqërisë Kosovare në luftimit të korrupsionit, ka pasur një zotim të fortë të institucioneve pjesëmarrëse, për masat e mëposhtme:

  • Vazhdimi i dialogut të hapur mes shoqërisë civile dhe institucioneve kyçe publike;
  • Konsolidimi informacionit në dispozicion ndërmjet institucioneve për të përmirësuar llogaridhënien dhe për të mundësuar alokimin adekuat të resurseve;
  • Shqyrtimi i politikave, kompetencave dhe resurseve të institucioneve që janë përgjegjëse për zbatimin e legjislacionit anti-korrupsion.

Në këtë punëtori u tha se sfidat mbesin, por është bërë progres i rëndësishëm në bashkëpunimin ndërinstitucional dhe momenti i tanishëm duhet të përdoret për t’i treguar popullit kosovar se korrupsioni i madh nuk do të mbetet pa u ndëshkuar.