276 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Përgjegjësitë e Departamentit

1. Departamenti për burime njerëzore, prokurim dhe administratë ka përgjegjësitë në vijim:

   1.1. Propozon politika dhe bën planifikimet përkatëse nga fushëveprimtaria e vet;

   1.2.  Udhëheq, koordinion dhe mbikqyr zbatimin të planit vjetor të burimeve njerëzore, prokurimit dhe administratës në pajtim me legjislacionin në fuqi;

   1.3.  Zbatimin e politikave dhe vendimeve të miratuara nga Këshilli dhe Prokurori i Shtetit që përkojnë me fushëveprimtarinë e personelit dhe administratës;

   1.4.  Administrimin dhe menaxhimin efikas dhe efektiv të të gjitha aktiviteteve të prokurimit, përfshirë planifikimin dhe strategjitë e tij;

   1.5.  Menaxhimin efikas të dokumenteve zyrtare, arkivit dhe aktiviteteve të përkthimit dhe lektorimit.

 

Struktura e Departamentit

1. Departamenti për burime njerëzore, prokurim dhe administratë ka strukturën në vijim:

   1.1. Divizionin për burime njerëzore;

   1.2.  Divizionin për prokurim, dhe

   1.3.  Divizionin për administratë i cili përbëhet nga:

        1.3.1. Zyra për përkthim dhe lektorim, dhe

        1.3.2. Zyra për administrimin dhe arkivimin e dokumenteve.