246 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të KPK-së

Lavdim Krasniqi

Drejtor i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Z. Lavdim Krasniqi ka zhvilluar një karrierë të pasur profesionale dhe menaxhuese në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Republikës së Kosovës, ngaqë përgjatë viteve ka kryer dhe vijon të kryejë detyra të larta shtetërore, si, më poshtë:

12 shkurt 2019 - vazhdon: Drejtor i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) (mandati i dytë);

12 shkurt 2016-12 shkurt 2018: Drejtor i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) (mandati i parë);

12 shkurt 2016 - 14 qershor 2018: Ushtrues i detyrës së Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performansës së Prokurorive (NJSHPP);

1 gusht 2016 – 12 shkurt 2016: Drejtor i Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë;    

14 dhjetor 2007– 1 gusht 2015: Drejtor i Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK) (dy mandate e gjysmë);

Gusht 2006 – dhjetor 2007: Ushtrues i Detyrës së Drejtorit të Institutit Gjyqësor;

Janar –prill 2006: Koordinator i Programit në Institutin Gjyqësor të Kosovës;

Janar 2003 – prill 2006: Gjyqtar në Gjykatën Komunale për Kundërvajtje në Malishevë;

Janar 2002- janar 2003: Praktikant në Odën e Avokatëve dhe Programi i ABA-CEELI-t në Zyrën e Avokatit Tomë Gashi në Prishtinë;

2000-2002: Zyrtar Ligjor në Drejtorinë për Arsim të Komunës të Malishevës.

 

Z. Krasniqi ka marrë arsimimin dhe edukimin e nevojshëm profesional, si vijon:

Tetor 1994 – mars 1999: Studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës;

2002: Provimin e Gjyqtarit për Kundërvajtje;

2005: Provimin e Jurisprudencës;

2010: Magjistër i Shkencave në Drejtimin Penal-Juridik të Universitetit të Prishtinës.

 

Z. Lavdim Krasniqi ka bërë edhe karrierë pedagogjike në fushën e shkencave juridike në universitetin publik dhe privat të Republikës së Kosovës, si, më poshtë:

Tetor 2010- shkurt 2015: Ligjërues i angazhuar në Fakultetin Juridik të Universitetin të Prizrenit “Ukshin Hoti” në lëndët:

“Kompetencat ndërkulturore”;

“Informatika ligjore dhe metodologjia”;

“E Drejta Kushtetuese”;

“Etika profesionale dhe ligjore”;

“E drejta e mbrojtjes së konsumatorit” dhe

“Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor”.

 

Tetor 2011-vazhdon: Ligjërues i lëndëve penale në Fakultetin Juridik në Kolegjin UBT në Prishtinë në lëndët:

“E Drejta Penale (Pjesa e përgjithshme dhe e veçantë)”,

“E Drejta e Procedurës Penale” dhe

“Zhvillimi i Shkathtësive Gjyqësore-Moot Court.

 

2009-2016: Trajnues, trajnues i trajnerëve, trajnues i Programit për zhvillimin e shkathtësive të përfaqësimit në gjykim dhe trajnues për çështje të lidershipit dhe menaxhimit.

 

Gjuhë Angleze: Shkëlqyeshëm

Aftësitë në kompjuter:Aftësitë në përdorimin e të gjitha programeve të Microsoft (outlook,

excel, word, power point dhe access)

 

Z. Krasniqi është i lindur më 16 gusht 1975.

Kontakti:

Phone : +383 (0) 38 200 18 854

E-mail: lavdim.krasniqi @rks-psh.org   

Adresa: Rr. “Luan Haradinaj”,

Ndërtesa e Prokurorisë së Shtetit,

kati V, zyra nr. 504