240 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Divizioni për Infrastrukturë (rrjet dhe server)

1.  Divizioni për infrastrukturë (rrjet dhe server) ka këto përgjegjësi:

1.1.  Administrimin e infrastrukturës së rrjetit dhe sistemeve kompjuterike në sistemin prokurorial;

1.2.  Planifikimin, organizimin, kontrollimin dhe vlerësimin e  infrastrukturës së rrjetit dhe pajisjeve tjera harduerike në Këshill dhe Prokurorin e Shtetit;

1.3.  Zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe procedurave të përdorimit të infrastrukturës së rrjetit dhe pajisjeve tjera harduerike;

1.4.  Administrimin, konfigurimin dhe menaxhimin e sistemit të serverëve;

1.5.  Menaxhimin dhe administrimin me DataCenter, përfshirë përpilimin dhe implementimin e planit për backup dhe rikuperim në rast të fatkeqësive natyrore;

1.6.  Përcaktimin e kushteve për përdorimin e softuerëve dhe efekteve të tyre në disponushmërinë e sistemit, dhe

1.7.  Koordinimin e mbështetjes teknike për përdoruesit e teknologjisë informative në Këshill dhe Prokurorin e Shtetit.