234 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Zyra për Komunikim me Publikun

1. Zyra për komunikim me publikun udhëhiqet nga udhëheqësi i zyrës i cili i raporton Kryesuesit dhe Drejtorit dhe ka përgjegjësitë në vijim:

   1.1. Ofrimin e informacioneve me kohë në lidhje me çështjet që janë me interes për publikun;

   1.2.  Bashkërendimin e veprimeve në mes të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit me rastin e ofrimit të informatave për publikun;

   1.3.  Përgjigjen në pyetjet e mediave dhe personave të tjerë për temat apo proceset që janë duke u zhvilluar apo kanë përfunduar në sistemin prokurorial, por gjithëherë në koordinim me Këshillin, përkatësisht Prokurorin e Shtetit për çështjet që kanë të bëjnë me rastet që ndiqen nga prokuroria; 

   1.4.  Përgatit reagim ndaj deklaratave apo publikimeve  të cilat mund të dëmtojnë interesin e përgjithshëm të sistemit prokurorial dhe integritetin profesional dhe moral të anëtarëve të Këshillit dhe prokurorëve të shtetit, dhe

   1.5.  Propozon politika dhe bën planifikimet përkatëse nga fushëveprimtaria e vet.

Tel: 00383 (038) 211-105 ose 00383 (038) 200 17-473