127 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Divizioni i Burimeve Njerëzore

1. Divizioni i burimeve njerëzore ka përgjegjësitë në vijim:

   1.1. Mbarëvajtjen e procedurave të personelit në të gjitha nivelet e sistemit prokurorial;

   1.2.  Punët juridiko - administrative që kanë të bëjnë me personelin, duke e zbatuar legjislacionin në fuqi;

   1.3.  Administrimin e kontratave të punës, akteve të emërimit dhe dosjeve të personelit;

   1.4.  Përgatitjen e të dhënave statistikore për numrin dhe strukturën e të punësuarve në sistemin prokurorial të Kosovës;

   1.5.  Udhëheqjen e punëve që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave të personelit administrativ nga marrëdhënia e punës;

   1.6.  Ofrimin e shërbimeve për pagat, shtesat dhe pagesa tjera për Këshillin dhe Prokurorin e Shtetit, dhe

   1.7.  Propozon politika dhe bën planifikimet përkatëse nga fushëveprimtaria e vet.