81 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
RAPORT TREMUJOR (tetor-dhjetor 2019) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORT TREMUJOR (janar-mars 2019) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORT TREMUJOR (janar-mars 2017) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORT TREMUJOR (tetor-dhjetor 2018) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORT TREMUJOR (korrik-shtator 2018) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORT TREMUJOR (prill-qershor 2018) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORT TREMUJOR (korrik-shtator 2019) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORT TREMUJOR (prill-qershor 2019) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORTI JANAR - MARS 2018 I MEKANIZMIT PËRCJELLËS NDËR-INSTITUCIONAL PËR HARMONIZIMIN E STATISTIKAVE PËR VEPRAT PENALE KARAKTERISTIKE
RAPORTI I KOMISIONIT MBIKQYRËS (JANAR – MARS 2018)
RAPORT TREMUJOR (janar - mars 2018) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORT TREMUJOR tetor - dhjetor 2017,PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORTI I KOMISIONIT MBIKQYRËS, JANAR – SHTATOR 2017
RAPORT TREMUJOR (Korrik - Shtator 2017) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
Raporti i Punës së Prokurorit të Shtetit janar - qershor 2017
Komisioni për Çështje Normative - Raporti i punës janar-qershor 2017
Komisionit Disiplinor - Raporti i punës janar-qershor 2017
Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel - Raporti i punës janar-qershor 2017
Raport tremujor Janar-Mars 2017
Raporti i Mekanizmit Përcjellës Nder-institucional Janar-Mars 2017
Raporti i Komisionit Mbikqyrës (Janar-Mars 2017)
Raporti (tetor-dhjetor 2016) për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimit ekonomik
Raporti (korrik - shtator 2016) për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimit ekonomik