294 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Raporti Vjetor 2018 i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Raporti Vjetor i Punës 2018 i Prokurorit të Shtetit
Raporti vjetor 2018 i Komisionit Mbikëqyrës për zbatimin e planit strategjik dhe planit të veprimit për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike
RAPORTI VJETOR 2018 I MEKANIZMIT PËRCJELLËS NDËRINSTITUCIONAL