248 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
RAPORTI 3 MUJOR (JANAR-MARS 2018) I MEKANIZMIT PERCJELLES NDERINSTITUCIONAL
RAPORTI 6 MUJOR (JANAR-QERSHOR 2018) I MEKANIZMIT PERCJELLES NDERINSTITUCIONAL
RAPORTI 9 MUJOR (JANAR-SHTATOR 2018) I MEKANIZMIT PERCJELLES NDERINSTITUCIONAL
GJEOGRAFIA KRIMINALE BAZUAR NË TË DHËNAT PËR PERSONAT E PËRFSHIRË NË VEPRAT PENALE KARAKTERISTIKE PËR PERIUDHËN 2013-2016
RAPORTI ANALITIK: 2013 –2016 PËR VEPRAT PENALE KARAKTERISTIKE TË MEKANIZMIT PËRCJELLËS
HULUMTIM: IDENTIFIKIMI I NGARKESËS ME LËNDË, PËRMES ANALIZIMIT TË TË DHËNAVE MBI GJENDJEN E VEPRAVE PENALE KARAKTERISTIKE 2013-2016 ME QËLLIM TË PLANIFIKIMIT TË VEPRIMEVE PËR NGRITJEN E EFIKASITETIT NË ZGJIDHJEN E LËNDËVE TË REJA