180 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Raport tremujor (tetor-dhjetor 2015) për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimit ekonomik
Raport tremujor (korrik-shtator 2015) për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimit ekonomik
Raport tremujor (tetor - dhjetor 2014) për aktivitetet dhe rekomandimet e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik
Raport tremujor (janar- mars 2015) për aktivitetet dhe rekomandimet e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik
Raport tremujor (prill- qershor 2015) për aktivitetet dhe rekomandimet e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik
Raporti vjetor 2014 - Prokurori i shtetit
Përputhshmëria me standardet ndërkombëtare kundër korrupsionit
Përputhshmëria me standardet ndërkombëtare të LPP/LFT-së