177 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Raport për punën e Prokurorive Komunale të Qarkut, Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe Prokurorisë së Shtetit për gjashtëmujorin e I/2012
Raporti gjashtemujor per lendet qe kane te bejne me korrupsionin
Raporti i Auditimit Për Pasqyrat Financiare të Prokurorit të Shtetit Për Vitin 2011
Raporti Vjetor i Punës së Këshillit Prokurorial të Kosoves për vitin 2011
Raport për punën e Prokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës për vitin 2011
Raporti I punës vjetore (janar -- dhjetor 2011), të prokurorive të republikës së kosovës, për lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin
Raporti i punës vjetore (janar-dhjetor 2011), për lëndët që kanë të bëjnë me keqp??rdorimet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të datës 12 dhjetor 2010 në Republikën e Kosov&eu