96 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Prokuroria Themelore e Ferizajit

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm, 

Departamenti për të Mitur dhe

Departamenti për Krime të Rënda 

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbulon territorin e Ferizajt, Kaçanikut, Shtimes, Shtërpcës dhe Hanit të Elezit.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori, ka 18 prokurorë dhe 27 staf mbështetës.

Administrator:

Besnik Nuredini

      Tel: 0290 /326 017

      Email: besnik.nuredini@rks-psh.org

Asistentja Administrative:

      Tel: 0290/ 321 633

Adresa: Prokuroria Themelore e Ferizajt, rruga e Reqakut pa nr.