94 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Prokuroria Themelore e Gjakovës

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka juridiksion mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,

Departamenti për të Mitur dhe

Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Gjakovë mbulon territorin e Gjakovës, Malishevës dhe Rahovecit.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori, ka 17 prokurorë, si dhe 29 staf mbështetës.

Administrator:

Elida Tabaku

       Tel: 0390/323 128

       Email: elida.tabaku@rks-psh.org

Asistentja Administrative:

Lezete Nikoliqi

       Tel: 0390/324 008 

       Email: lezete.nikoliqi@rks-gov.net

Adresa: Prokuroria Themelore Gjakovë, rruga Nëna Terezë pa nr. Gjakovë