92 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Prokuroria Themelore e Mitrovicës

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka juridiksion mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Mitrovicë përfshinë territorin e Mitrovicës, Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 19 prokurorë dhe 60 staf mbështetës. 

Adresa e Prokurorisë : Prokuroria Themelore e Mitrovicës, Lagja e Boshnjakëve Mitrovicë

Administrator: 
Dragoljub Drazevic
Tel: 045/817 964
Email: dragoljub.drazevic@rks-psh.org     

Zv/Administrator: 
Ali Mehmeti
Tel: 044/273 626
Email: ali.mehmeti@rks-psh.org     

Asistentja Administrative:
Kimete Miftari
Tel: 044/438 934
Email: kimete.miftari@rks-psh.org 

Zyrtar për Informim dhe Monitorim të mediave: 
Valon Preteni 
Mob: 044/196 287 
E-mail: Valon.Preteni@rks-psh.org