91 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Prokuroria Themelore e Prishtinës

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,

Departamenti për të Mitur dhe

Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Prishtinë mbulon territorin e Prishtinës, Podujevës, Drenasit, Lipjanit, Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Graçanicës.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori, ka 49 prokurorë, 5 bashkëpunëtorë profesional dhe 77 staf mbështetës.

Administratore:

Feride Isufi

      Tel: 038/200 18 711

      Email: feride.isufi@rks-gov.net   

Asistentja Administrative:

      Tel: 038/200 18 989

Adresa: Prokuroria Themelore e Prishtinës, Pallati i Drejtësisë, Objekti C, Hajvali-Prishtinë.