88 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Prokuroria Speciale

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me seli në Prishtinë ka kompetencë të veprojë pranë gjykatave themelore për veprat penale që ka kompetencë sipas Ligjit Nr.03/L-052  për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës dhe juridiksioni i kësaj prokurorie shtrihet në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

PSRK udhëhiqet nga Kryeprokurori, ka 14 prokurorë dhe 48 punonjës të stafit mbështetës.

Administrator:

Astrit Dibra

      Tel: 038/200 18 905

      Email: astrit.dibra@rks-psh.org

Asistentja Administrative:

Fatmire Ademi

      Tel: 038/200 18 891

      Email: fatmire.ademi@rks-psh.org

Adresa: Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, rruga Fehmi Agani pa nr. Ndërtsa PTC, Prishtinë