88 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Prokuroria Speciale

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me seli në Prishtinë, ka kompetencë të veproj pranë gjykatave Themelore për veprat penale që ka kompetencë sipas Ligjit Nr.03/L-052  për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës dhe juridiksioni i kësaj prokurorie shtrihet në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Në PSRK punojnë prokurorë nga misioni EULEX, udhëhiqet nga Kryeprokurori vendas, ka 13 prokurorë vendas dhe 30 staf mbështetës.

Administrator:

Faton Mecinaj

      Tel: 038/200 18 906

      Email: faton.mecinaj@rks-psh.org

Asistentja Administrative:

Fatmire Ademi

      Tel: 038/200 18 891

      Email: fatmire.ademi@rks-psh.org

Adresa: Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, rruga Fehmi Agani pa nr. Ndërtsa PTC, Prishtinë