77 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Komisioni për Vlerësimin të Performancës

Kompetencat e Komisionit:

  • Komisioni ka kompetencë vlerësimin e përformancës së prokurorëve gjatë mandatit fillestar dhe vlerësimin e rregullt të prokurorëve, në bazë të procedurave të përcaktuara me ligj, këtë Rregullore dhe aktet e tjera të miratuara nga KPK.
  • Në ushtrimin e aktiviteteve të tij, Komisioni do të ketë qasje në informatat, dosjet, lëndët dhe statistikat e plota të prokurorit që i nënshtrohet procesit të vlerësimit.
  • Pas përfundimit të vlerësimit, Komisioni propozon notimin e prokurorit sipas niveleve: pamjaftueshëm, mjaftueshëm, mirë dhe shumë mirë.
  • Komisioni nxjerr një raport përfundimtar me propozimin për vlerësim të prokurorit përkatës, raport që dorëzohet në KPK, jo më shumë se një muaj pas vlerësimit.
  • KPK vendos për vlerësimin përfundimtar të prokurorëve.

Kryesues i Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve është anëtarja e Këshillit Prokurorial të Kosovës – prokurorja,  Ikramije Bojaxhiu, ndërsa anëtar të këtij komisioni janë: anëtarja e Këshillit Prokurorial të Kosovës - prokurorja, Bedrije Alshiqi dhe prokurori në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, Lulzim Sylejmani.