76 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Komisioni Disiplinor

Kompetencat e Komisionit:           

  • Shqyrton të gjitha çështjet disiplinore ndaj prokurorëve të iniciuara nga ZPD-ja;
  • Zhvillon seanca disiplinore ndaj prokuroreve pas paraqitjes se raportit nga ZPD-ja;
  • Shqipton masat disiplinore  ndaj prokurorëve në KPK;
  • Kryen detyra të tjera nga fushëveprimi i tij me kërkesë të KPK-së.

Kryesues i Komisionit Disiplinor është anëtari i Këshillit Prokurorial të Kosovës – prokurori Arben Ismajli, ndërsa anëtar të këtij komisioni janë: zëvendëskryeprokurorja e Shtetit, Sevdije Morina dhe prokurori i Prokurorisë së Apelit, Xhevdet Bislimi.