73 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Zyra e Prokurorit Disiplinor

 

Zyra e Prokurorit Disiplinor

Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD) është një organ i ndarë dhe i pavarur që i shërben Këshillit Prokurorial të Kosovës. Funksioni kryesor i kësaj zyre është pranimi, shqyrtimi dhe hetimi i ankesave për sjellje të pahijshme ndaj prokuroreve. Përveç hetimit të ankesave të parashtruara nga qytetarët, ZPD inicion hetime disiplinore me vetë iniciativë kur ekziston bazë e arsyeshme për të besuar se një prokuror mund të jetë përfshirë në sjellje të pahijshme.

Për më shumë informacione shkarko dokumentin (Zyra e Prokurorit Disiplinor).

Formulari për parashtrimin e ankesë kundër prokurorit pranë Zyrës së Prokurorit Disiplinor (Formular)

Organogrami i Zyrës së Prokurorit Disiplinor (kliko)

 

Zyra e Prokurorit Disiplinor ka në funksion web-faqen e vet, andaj për më shumë klikoni në: www.zpd-rks.org

 

 

Informatat Kontaktuese të Zyrës së Prokurorit Disiplinor

Numri i telefonit: 038 213 455 

Adresa: Rr. Luan Haradinaj- ish Banka e Lubjanës, Kati II, Zyra nr. 219, 
Prishtinë.