66 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Bahri Hyseni- Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës

BAHRI HYSENI 

Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës

 

Të dhënat personale:

 

Viti i lindjes:

10\06\1969

 

Vendi i lindjes:

Biti e Poshtme e Komunës së Shtërpcës

 

Gjendja martesore:

I martuar, katër fëmijë

 

Arsimimi:

Fakulteti  Juridik, Prishtinë

Provimin për Jurisprudencë, Prishtinë

Provimet për gjyqtarë dhe prokurorë me reforma, 2009-2010, Prishtinë

 

Studime posdiplomike:

Qendra Rajonale për Studime Politike dhe Diplomatike, Tiranë

Master i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Diplomaci

Doktor i Shkencave Juridike në Drejtimin Penal në Universitetin Evropian të Tiranës, Tiranë

 

Përvoja e punës:

Kryetar i Komunës së Shtërpcës

Anëtar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 2008

Prokuror i Shtetit në Prokurorinë Themelore nga dhjetori i vitit 2012 në Ferizaj

Anëtar i Komisionit për Akte Normative në Këshillin Prokurorial të Kosovës, 2013-2018

Anëtar i Këshillit Prokurorial dhe Kryesues i Komisionit për Çështje Normative, 2016-2018

Trajnues në Akademinë e Drejtësisë – vazhdon, Prishtinë

Ligjërues në Kolegjin Evropian “Juridica” nga 5 shtatori 2011 – vazhdon, Prishtinë

Ligjërues në Kolegjin “Gjilani”, Gjilan

Ekspert Ligjor i Jashtëm në Ministrinë e Drejtësisë, 2012, Prishtinë

Deputet i Kuvendit të Kosovës në Legjislaturën e Tretë (2007-2011), Prishtinë

 

Funksionet në Kuvendin e Kosovës dhe Qeverinë e Kosovës:

Kryetar i Komisionit për Legjislacion dhe Çështje Ligjore në Kuvendin e Kosovës

Sekretar i Përhershëm në Ministrinë e Shërbimeve Publike të Qeverisë së Kosovë, 6 nëntor 2002 - 11 nëntor 2005

 

Publikimet:

 1. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.5, No 19 August, 2014, ISSN 2039-9340, MCSER Publishing, Rome- Italy. Subject: “Nature of Certain Criminal Acts against the Property, foreseen by the Kosovo Legislation Overviewed by Material Target”;
 2. International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR) ISSN 2309-0405, Birmingham United Kingdom. Subject: “Corruption and Fraud As Forms of Economic Crime and as an Impediment to Economic Development In Kosovo”;
 3. Revista shkencore “Juridica”, Kolegji Evropian. K.D.U.34, Prishtinë, 2013, tema: “Vepra penale që lidhet me evazionin fiskal në fushën doganore - shmangie mashtruese nga pagesat e detyrimeve”.
 4. Illyria International Review, ISSN 2192-7081, Pristine, 2011. Subject: “The influence of March 2004 events in the resolution of the final status of Kosovo”;
 5. Revista shkencore juridike “Justicia”, Instituti Gjyqësor i Kosovës, viti 2012, nr. 4, Prishtinë, tema me bashkautor: “Markat tregtare”;
 6. International Conference Lumen 2014, 10-12 April, Lasi Romania, subject: “Comparative Aspects of Criminal Legislation for Criminal Offenses in the Field of Economy in Kosovo and some European Countries”, publication in Procedia Social and Behavioral Sciences, volume 149, 5 september 2014, ISSN 1877-0428;
 7. International Academic Conference in Czech Institute of Academic Education z.s, Prague, Czech Republic. Subject: “Nature Of Certain Criminal Acts against the Economy in the area of customs by Kosovo legislation -  particular overvieewed by material target;
 8. International Scientific Conference “100 Years of Justice and Doctrine”, 9 May 2013, in Tirana, Albania. Tema bashkautor: “Development of Penal and procedural Legislation Prior and After The Declaration of Kosovo Independence”;
 9. Konferenca Ndërshtetërore mbi krimet ekonomike e mbajtur me 14-16 tetor 2013, Hagë- Holandë. Tema: ”Shkelja e të drejtave të pronësisë intelektuale”;
 10. Konferenca shkencore ndërkombëtare: “Shteti juridik dhe demokracia, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2014, tema: “Natyra e disa veprave penale në fushën ekonomike-financiare e orientuar sipas objektit material;
 11. Konferencë shkencore ndërkombëtare: “Arsimi i lartë, masivizimi dhe sfidat e tij drejt integrimit evropian”, 26-27 tetor, Universiteti Evropian i Tiranës, 2012. Tema: “Development of education in Kosovo and Albania followed with legal infrastructure, comparative aspects, challenges and problems”, publikuar në Educatio 2 Vol 2, No.2/ June 2013, ISSN 2305-6614.

 

Trajnimet:

10-17 janar dhe 28 qershor-4 korrik 2004: Trajnimi për BE-në në Kolegjin e Evropës, Natolin dhe Varshavë

20-24 tetor 2003: Menaxhimi i resurseve njerëzore në Akademinë Diplomatike të Vjenës; Vjenë;

1-4 dhjetor 2003: Menaxhimi në sektorin publik, Estoni;

16-20 korrik 2003: Trajnim për aftësitë e mbuluara dhe  organizatat menaxhuese, moduli 4, Fakulteti i  Administratës Publike, Lubjanë, Slloveni;

19-23 maj 2003: Trajnim për hartimin e politikave, moduli 3, Fakulteti Administratë Publike, Lubjanë, Slloveni;

24-28 shkurt 2003: Seminar për sekretarët e përhershëm të Qeverisë së Kosovës, Scuola Superiore dell Amministrazione, Romë.

2 prill-8 qershor 2007: Zhvillimi i materialeve trajnuese interaktive, komunikimi me pjesëmarrje, punëtori dinamike, burimet njerëzore moderne dhe menaxhimi (Titulli i kualifikimit nga Programi “Human Resources Managment”, me ç’rast është fituar titulli trajner i trajnerëve të shërbimit civil).

 

E-mail: bahri.hyseni@rks-psh.org

Tel.fix: +383 (0) 38 200 17 504

Adresa: Rr. “Luan Haradinaj”

Ndërtesa e Prokurorit të Shtetit