64 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Vizioni

Këshilli ka një vizion për sistemin prokurorial të Kosovës i cili e parasheh atë të jetë i pavarur, pasqyrues i natyrës shumë etnike të Republikës së Kosovës, i qasshëm për të gjithë, i paanshëm, i drejtë dhe efikas në hetimet dhe ndjekjet e tij, llogaridhënës për punën e tij dhe që funksionon në bazë të standardeve më të larta të ndershmërisë, integritetit, profesionalizmit dhe transparencës.