204 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Komisioni për Administrimin e Prokurorive

Kompetencat e Komisionit: 

 • Përgatitjen dhe rekomandimin e politikave për administrim të prokurorive, përfshirë:
 • menaxhimin e rrjedhës së lëndëve përfshirë menaxhimin përmes   sistemit elektronik;
 • menaxhimin e objekteve dhe pasurisë së prokurorive;
 • qasjes së publikut në prokurori dhe ngritjes së efikasitetit të shërbimeve të administratës;
 • unifikimin e praktikës së administratës në të gjitha prokuroritë e Kosovës, dhe
 • vlerësimin periodik të ngarkesës me lëndë nëpër prokurori, nevojën për prokurorë dhe staf shtesë si dhe specializimin e tyre.
 • Inspektimin e mbajtjes së regjistrave dhe evidencave në prokurori;
 • Krijimin dhe bashkërendimin e programeve dhe projekteve që kanë për qëllim përmirësimin e administrimit të prokurorive;
 • Mbikëqyrin dhe raportojnë në KPK për zbatimin e akteve normative, politikave dhe strategjive lidhur me administrimin e prokurorive;
 • Rekomandime rreth aktiviteteve dhe kërkesave të Njësisë për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë dhe Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve;
 • Me kërkesë të Këshillit, adreson çështje tjera lidhur me administrim të prokurorive;
 • Komisioni ka të drejtë që me qëllim të administrimit të prokurorive të themelojë grupe punuese.
 • Në punën e tij Komisioni bashkërendon punën edhe me komisionet e tjera të Këshillit për çështje të ndërlidhura. 

 

Kryesues i Komisionit për Administrimin e Prokurorive është anëtarja e i Këshillit Prokurorial të Kosovës – prokurorja Radica Milic, ndërsa anëtar të këtij komisioni janë: zëvendëskryeprokurorja e Shtetit, Sevdije Morina dhe prokurori i Prokurorisë Themelore të Ferizajt, Veton Shabani.