187 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Deshirë Jusaj - Anëtare

Deshirë Jusaj

Dëshire Jusaj u lind në Pejë dhe jeton në Gjakovë .

E diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë në vitin 2000,

Provimi i Juridikaturës i dhënë në vitin 2008,

Studimet post-diplomike të kryera - Tema, studim i shkencave  MA-Juridik Penal,

Praktikante në OAK-2002-2003,

Studimi i vazhdueshëm Juridik KLC Qendra Juridike e Kosovës në vitin 2003,

Nga dt. 01.03.2004  deri në Korrik të vitit 2010  Inspektore e Punës për Kosovë,

Nga korrik i vitit 2010  deri me dt. 28.12.2012,  Menaxhere e Punës për Inspektoriatin e Punës në Regjionin e Gjakovës,

Nga dt. 28.12.2012  Prokurore e Shtetit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë,

Nga Janari 2015 anëtare e shoqatës së Prokurorëve të Kosovës,

Nga dt.18.12.2015 Anëtare e Këshillit Prokurorial të Kosovës.

Trajnimet:  

ILO-IPEC,  MPMS – Monitorimi i Punës së Fëmijëve, E trajnuar për trajnimin e ekipeve lokale të veprimit mbi Monitorimin e Punës së Fëmijëve në Kosovë, nga dt. 01.07.2004 – 22.09.2006 – Projekt 2 vjeqar,

Lufta kundër Trafikimit Qenie Njerëzore OSCE, dt.14.12.2007,

Siguria në punë, puna, kushtet e punës, mbrojtja e shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës MPMS – dt.14.12.2008,

Rregullimi Normativ i Mbikqyrjës Inspektive nga Lëmia e Punës dhe Akteve  Themelore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë - Janar 2012,

Trajnimi nga NITA dt. 18, 19, 20.04.2013, si dhe në vitin 2014,

Përgjegjësia penale e personave juridik dt. 11.04.2013,

Menaxhimi i rasteve dt. 10.04.2013,

Hyrje në Kodin e Procedurës Penale dt. 07.03.2013,

Procedura parapenale dhe hetimi dt. 02.04.2013,

Resitë e Procedurës Penale të Republikës së Kosovës dt. 16.05.2013,

Krimi Kibernetik dt. 21.11.2013,

Reformimi i Sistemit Gjyqësor dt. 03.10.2013,

Paraqitja e dëshmitarëve të mbrojtur  dt. 21.03.2013,

Negocimi i Marrëveshjes për Pranimin e Fajësisë dt. 20.02.2014,

Procedura Penale ndaj kryesve të veprave penale me çrregullime mendore dt. 31.10.2013,

Gjykimi i madhorëve për veprat penale të kryera ndaj fëmijëve dt. 04.02.2014,

Shqyrimi Fillestar, i dytë, dhe shqyrtimi gjyqësor dt. 30.01.2014,

E drejta e BE-së, dhe efekti i saj në të drejtën vendore dt. 26.06.2014,

Sfidat dhe praktikat më të mira në Implementimin PSV-së, të dhunës në familje,

 Përfaqësimi i viktimave të dhunës në familje në Procedura Gjyqësore Penale dt. 26.09.2014,

Marrja e provave nga Prokurori i Shteti gjatë hetimit dt. 16.10.2014,

Ndërmjetësimi dhe Drejtësia Restorative dt. 22.10.2014,

Format e shfrytëzimit të viktimave në rastet e trafikimit me qënie njërezore dt. 11.11.2014,

Ekspertiza Mjeko-Ligjore – Sfidat në zbatimin praktik të Legjislacionit

dt. 18-21.12.2014- trajnim në Shqipëri.

Shqyrtimi Gjyqësor dt. 07.05.2015,

Standardet e mbrojtjes nga diskriminimi në Legjislacionin Europina për të Drejtat e Njeriut dt. 10.06.2015,

Shqyrimi Fillestar dhe i dytë,  dt. muaji shkurt të vitit 2015,

Bashkëpunimi Juridiko-Ndërkombëtar dt. 23.06.2015,

Dëmshpërblimi i viktimave dt. 08.06.2015,

Mbroja dhe promovimi i diversiteti, tolerancës, dhe barazisë në kontekst të legjislacionit mbi mosdiskriminim dt. 09.07.2015,

Vizite Studimore në Budapest- ILEA- Mbrojtja e Mjedisit dt.16.11 deri 20.11.2015,

Marrëveshja për Pranimin e Fajësisë dt.26.01.2016,

Gjurmimi, Sekuestrimi dhe Konfiskimi i Pasurisë së Fituar me Veper Penale, 24.02.2016,

Vizitë Studimore e nivelit të lartë në Turqi-Ankara nga dt.29.04 deri 06.05.2016

Kompjuteri:  (MS-Windows, MS-Word, MS-Excel, Internet , Outlook) - në vitin 2000.