185 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Bahri Hyseni - Anëtar

Bahri Hyseni

Ditëlindja: 10/06/1969
Vendlindja: Biti e Poshtme, Komuna Shtërpcë
Gjendja Martesore: I martuar
 

EDUKIMI:
Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës

Provimi për Jurisprudencë

Provimi për gjyqtarë dhe prokurorë

STUDIMET POST-DIPLOMIKE:

Qendra Rajonale për Studime Politike dhe Diplomatike, Tiranë, Shqipëri.

Master i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Diplomaci, Prishtinë

Aktualisht në pritje të marrjes së gradës shkencore Doktor i Shkencave Juridike –

Drejtimi Penal.

PËRVOJA  PROFESIONALE:

Prokuror i shtetit  në Prokurorinë Themelore në Ferizaj

Anëtar i Komisionit për Akte Normative në KPK-sëLigjërues në Institucionin Evropian për Studime Juridike dhe Administratë Publike nga Shtatori i 2011- vazhdon

Ligjërues në Kolegjin e Gjilanit nga viti 2011 deri me 2014

Këshilltar Ligjor në Ministrinë e Drejtësisë në 2013

Deputet i Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e tretë nga :06.12. 2007-07.02. 2011

FUNKSIONI NË KUVEND:

Kryetar i Komisionit për Legjislacion dhe Çështje Ligjore 2008-2011

Anëtar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga nëntori i vitit 2008

Kryetar i Këshillit  Komunal në Qeverinë e Përkohshme, Komuna Shtërpcë nga 1999

Kryetari i Kuvendit Komunal Shtërpce

Drejtor i Përgjithshëm i Administratës komunal

Sekretar i Përhershëm në Ministrinë e Shërbimeve Publike nga 2002-2005

Sekretar  i Kabinetit për Qeverisje të Mirë

Ekspertë në grupin e Administratës Civile –Qeveria e Kosovës

PUBLIKIMET:

Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.5, No 19 August, 2014, ISSN 2039-9340, MCSER Publishing, Rome- Italy. Subject: Nature of Certain Criminal Acts against the Property, foreseen by the Kosovo Legislation Overviewed by Material Target.

International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR) ISSN 2309-0405, Birmingham United Kingdom. Subject: Corruption and Fraud As Forms of Economic Crime and as an Impediment to Economic Development In Kosovo.

Revista Shkencore “Juridica”, Kolegji Evropian. K.D.U.34, Prishtinë, 2013. Tema: Vepra Penale që lidhet me Evazionin Fiskal në Fushën Doganore “Shmangie Mashtruese nga Pagesat e Detyrimeve”.

Illyria International Review, ISSN 2192-7081, Pristine, 2011. Subject: The influence of March 2004 events in the resolution of the final status of Kosovo.

Revista Shkencore Juridike “Justicia” Instituti Gjyqësor i Kosovës, Viti 2012, Nr. 4, Prishtinë. Tema bashkautor Markat Tregtare.

KONFERENCAT:

International Conference LUMEN 2014, 10-12 April, 2014 Lasi Romania. Tema: Comparative Aspects of Criminal Legislation for Criminal Offenses in the Field of Economy in Kosovo and some European Countries, Publikuar në Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 149. 5 Shtator 2014, ISSN 1877-0428.

International Academic Conference in Czech Institute of Academic Education z.s, Prague, Czech Republic. Tema: Nature Of Certain Criminal Acts against the Economy in the area of customs by Kosovo legislation -  particular overvieewed by material target.

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare Shteti Juridik dhe Demokracia, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 12.03.2014. Tema: Natyra e Disa Veprave Penale në Fushën Ekonomiko-Financiare e Orientuar Sipas Objektit material.

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare “ Arsimi i Lartë, masivizimi dhe sfidat e tij drejt integrimit evropian”, 26-27 tetor, Universiteti Europian i Tiranës, 2012. Tema: Development of education in Kosovo and Albania followed with legal infrastructure, comparative aspects, challenges and problems. Publikuar në Educatio 2 Vol 2, No.2/ June 2013, ISSN 2305-6614.

International Scientific Conference “100 Years of Justice and Doctrine”, 9 May 2013, in Tirana, Albania. Tema bashkautor Development of Penal and procedural Legislation Prior and After The Declaration of Kosovo Independence.

Konferenca Ndërshtetërore mbi krimet ekonomike e mbajtur me 14-16 tetor 2013, Hagë- Holandë. Tema: Shkelja e të drejtave të pronësisë intelektuale.

Njohja e gjuhëve:

• Aftësi leximi:                Anglisht - Mirë, serbe - Shumë mirë
• aftësitë e të shkruarit:   Anglisht - Mirë, serbe - Shumë mirë
• aftësitë verbale:           Anglisht - Mirë, serbe - Shumë mirë

E-mail: bahri.hzseni@rks-psh.org

bahri.hyseni@yahoo.com

Tel:044-113 544