181 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Zyra e drejtorit

Drejtori i Njësitit

Njësiti udhëhiqet nga Drejtori i cili zgjidhet dhe emërohet nga Këshilli Prokurorial i Kosovës në pajtim me procedurat, kriteret dhe kualifikimet që do të zhvillohen dhe miratohen nga Këshilli përmes rregulloreve të cilat janë në përputhje me detyrimet kushtetuese dhe detyrimet e rregulloreve të zbatueshme për personelin. Drejtori është përgjegjës ndaj Këshillit për administrimin efikas të Njësitit dhe i raporton drejtpërdrejtë Kryesuesit të Këshillit dhe iu përgjigjet të gjitha kërkesave të këshillit për informata.

Drejtori në çdo fund vit do të paraqes planin vjetor të punës në Këshill.

Drejtor i Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë :

Valon Jupa

Email: valon.jupa@rks-psh.net