116 - Njesit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Zyra e drejtorit

Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë

Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë udhëhiqet nga drejtori, i cili zgjidhet dhe emërohet nga Këshilli Prokurorial i Kosovës në pajtim me procedurat, kriteret dhe kualifikimet, të cilat zhvillohen dhe miratohen përmes rregulloreve dhe janë në përputhje me detyrimet kushtetuese dhe rregulloret e zbatueshme për personelin. Drejtori është përgjegjës para Këshillit për administrimin efikas të Njësitit dhe i raporton drejtpërdrejt Kryesuesit të KPK-së dhe iu përgjigjet të gjitha kërkesave për informata.

Drejtori në çdo fundvit do të paraqesë Planin vjetor të punës para KPK-së.

 

Drejtor i Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë

Valon Jupa

e-mail: valon.jupa@rks-psh.org