99 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
LIGJI Nr. 06 L-057 PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE
LIGJI NR. 06 L-056 PËR KËSHILLIN PROKURORIL TË KOSOVËS
Ligji Nr. 05/l -035 Për Ndryshimin Dhe Plotësimin E Ligjit Nr. 03/l-224 Për Këshillin Prokurorial Të Kosovës
Ligji Nr. 05/l-035 Për Ndryshimin Dhe Plotësimin E Ligjit Nr. 03/l-224 Për Këshillin Prokurorial Të Kosovës
Ligji Nr. 05/l-034 Për Ndryshimin Dhe Plotësimin E Ligjit Nr.03/l-225 Për Prokurorin e Shtetit
Ligji Nr. 04/L-218 Për Parandalimin Dhe Luftimin E Trafikimit Me Njerëz Dhe Mbrojtjen E Viktimave Të Trafikimit
Ligji Nr. 03/L-182 Për Mbrojtje Nga Dhuna Në Familje
Kodi Nr. 04/L-123 I Procedures Penale
Ligji Nr. 04/L-171 Për Ndryshimin Dhe Plotësimin E Ligjit Nr. 03/l-199 Për Gjykatat
Kodi I Mirësjelljes Për Personelin E Administratës Gjyqësore
Ligji Nr. 03/l-141 Për Administrimin E Pasurisë Së Sekuestruar Ose Të Konfiskuar
Ligji Nr. 03/L-010 Për Noterinë
Ligji Nr. 04/L-31 Për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar Në Çështjet Penale
Ligji Nr. 04/L-050 Për Deklarimin, Prejardhjen Dhe Kontrollin E Pasurisë Të Zyrtarëve Të Lartë Publik Dhe Deklarimin, Prejardhjen Dhe Kontrollin E Dhuratave Për Të Gjithë Personat Zyrtarë
Ligji Nr. 04/L-051 Për Parandalimin E Konfliktit Të Interesit Në Ushtrimin E Funksionit Publik
Ligj Për Pergjegjësinë E Personave Juridik Për Vepra Penale
Ligji Nr. 04/L-043 Për Mbrojtjen E Informatorëve
Ligji Nr. 04/-l-015 Për Mbrojtjen E Dëshmitarëve
Ligji Nr. 04/L-002 Për Ndryshimin Dhe Plotësimin E Ligjit Nr. 03/l-010 Për Noterinë
Ligji Nr. 03/L-224 - Ligj Për Këshillin Prokurorial Të Kosovës
Ligji Nr. 03/L-052 - Për Prokurorinë Speciale Të Republikës Së Kosovës
Ligji Nr. 03/L-225 - Për Prokurorin E Shtetit
Ligji Nr. 03/L-238 Për Aspektet Civile Të Rrëmbimit Ndërkombëtar Të Fëmijës
Ligji Nr. 03/L-202 Për Konfliktet Administrative
Ligji Nr. 03/L-195 Për Avokatin E Popullit
Ligji Nr. 03/L-191 Për Ekzekutimin E Sanksioneve Penale
Kodi Nr. 03/L-193 I Drejtësisë Për Të Mitur
Ligji Nr. 03/L-187 Për Mjekësinë Ligjore
Ligji Nr. 03/L-137 Për Departamentin E Mjekësisë Ligjore
Ligji Nr. 03/L-117 Për Avokatinë
Ligji Nr. 03/L-007 Për Procedurën Jokontestimore
Ligji Nr. 03/L-002 Për Plotësimin Dhe Ndryshimin E Kodit Të Përkohshëm Penal Të Kosovës
Ligji Nr. 03/L-006 Për Procedurën Kontestimore
Ligji Nr. 03/L-057 Për Ndërmjetësim
Urdhëresë Administrative Nr. 2008/2 Për Zbatimin E Rregullores Së UNMIK-ut Nr. 2006/25 Mbi Kornizën Rregullative Për Sistemin E Drejtësisë Në Kosovë
Ligji Nr. 03/L-008 Për Procedurën Përmbarimore
Ligji Nr. 03/L-053 Mbi Kompetencat, Përzgjedhjen E Lëndëve Dhe Caktimin E Lëndëve Të Gjyqtarëve Dhe Prokurorëve Të Eulex-it Në Kosovë
Ligji Nr. 02/L-40 Për Provimin E Jurisprudencës
Ligji Nr. 2004/32 Ligji Për Familjen I Kosovës
Ligji Nr. 2004 / 26 Ligji Për Trashëgiminë I Kosovës
Kodi I Përkohshëm I Procedurës Penale I Kosovës
Kodi I Përkohshëm Penal I Kosovës