303 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Marrëveshje në mes KGJK-KPK për shkëmbimin e të dhënave në mënyrë elektronike nga SMIL-i
Marrëveshje në mes KGJK-KPK për avancimin dhe mirëmbajtje se SMIL dhe Qëndres së të Dhënave
Memorandum i Mirëkuptimit ndermjet Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Qendrës për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar
Memorandum Bashkëpunimi në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Grupit për Studime Juridike dhe Politike
Memorandum i Mirëkuptimit në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësot të Kosovës