302 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Rregullore Nr.01.2020 - Për trajnime dhe zhvillimin profesional në sistemin prokurorial
Rregullorja nr.06.2019 për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës
Rregullorja Nr. 05/2019 - Për Procedurën Disiplinore të Prokurorëve
Rregullore Nr.04.2019 - Për procedurën e ndërmjetësimit të rasteve nga prokuroria
Rregullore Nr.03.2019 - Për Shërbimin e Komunikimit Publik në Sistemin Prokurorial
Rregullore NR.02/2019 Për administrimin dhe ndarjen e lëndëve në Prokurorin e Shtetit
Rregullore Nr.01.2019 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr.08.2016 Për Emërimin e Kryeprokurorëve