299 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim - Reduktohen esencialisht aktivitetet në kuadër të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit
Vendim Nr.1858.2019 - Raze Loshaj, i anonimizuar
Vendim Nr.1582.2019 - Ferdane Sylejmani, i anonimizuar
Vendim Nr.1581.2019 - Agim Kurmehaj
Vendim Nr.149.2020 - Huma Jetishi, i anonimizuar
Aktgjykim-AA.nr.01.2020 Nr.172.2020 - Muharrem Bajraktari
Aktgjykim AA.nr.33.2019 Nr.102.2020 - Ruhan Salihu, i anonimizuar
Vendim Nr.255.2020 - Themelohen tre departamente në kuadër të PSRK-së
Vendim Nr.253.2020 - Sebahate Sinani
Vendim Nr.252.2020 - Burim Çerkini
Vendim Nr.251.2020 - Dren Paca
Vendim Nr.235.2020 - Bogdan Spadijer
Vendim Nr.234.2020 - Miratohen Raportet e KKLKE për periudhat korrik-shtator 2019 dhe tetor-dhjetor 2019
Vendim Nr.233.2020 - Miratohet Raporti vjetor i punës së KPK-së për vitin 2019
Vendim Nr.229.2020 - për Shpalljen e brendshme për plotësim me një prokuror në DKR në PTH Ferizaj
Vendim Nr.230.2020 - për Shpalljen e Brendshme për plotësim me një prokuror në DM në PTH Prishtinë
Vendim Nr.231.2020 për Shpalljen e Brendshme për plotësim me dy pozita në DKR në PTH Prishtinë
Vendim Nr. 31.2020 - Për transferimin e përkohëshem të prokurores Sebahate Sinani
Vendim Nr.126.2020 - Për pensionimin e prokurorit Syl Hoxha
Vendim Nr.125.2020 - Për pensionimin e prokurores Argita Bulatovic
Vendim Nr.142.2020 - Miratohet Lista e prokurorëve të cilët duhet të nënshtrohet procesit të vlerësimit të performancës gjatë vitit 2020
Vendim Nr.139.2020 - Miratohet Raporti i Grupit për mbikëqyrje të Njësitit për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike
Vendim Nr.138.2020 - Miratohet Raporti i Komisionit për vlerësimin e parë të performancës së 20 prokurorëve me mandat fillestar
Vendim Nr.137.2020 - Miratohet Udhëzimi Administrativ Nr.01.2020 për Sigurimi,Ruajtja,Qasjen dhe Rendin në objektet e SPK.
Vendim Nr.132.2020 - Për Ri-shpalljen e brendshme për plotësim me një prokuror në PTH-Mitrovicë
Vendim Nr.64.2020 - Lejohet ndjekja e Programit të mentorimit në Mbretërinë e Bashkuar të prokurorëve Atdhe Dema, Armend Hamiti dhe Burim Çerkini
Vendim Nr.44.2020 - Miratohet Raporti i Komisionit për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.43.2020 - Miratohet kërkesa e zëvendës kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë për Ali Uka për transferim të përkohshëm
Vendim Nr.42.2020 - Miratohet Raporti i Komisionit për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.41.2020 - Miratohet Rregullorja Nr.01.2020 për Trajnime dhe zhvillim profesional
Vendim Nr. 33.2020 - Për rishpalljen e brendshme për prokuror në PTH Mitrovicë
Vendim Nr 1498 2019 - Besim Kelmendi, prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, përgjegjës për të pranuar dhe trajtuar sinjalizimin
Vendim Nr.1981.2019 - Për shpalljen e brendshme - Prokuror në PTH në Prizren
Vendim Nr.1980.2019 - Për shpalljen e brendshme - Prokuror në PTH në Mitrovicë
Vendim Nr.1979.2019 - Për shpalljen e brendshme - Prokuror në PTH në Pejë
Vendim Nr.1684.2019 - Themelohet Paneli Hetimor i KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD.01.19
Vendim Nr.1683.2019 - Themelohet Paneli Hetimor i KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD.03.19
Vendim Nr.1682.2019 - Aprovohet dokumenti lidhur me politikat e trajnimit për prokurorët dhe stafin administrativ të sistemit prokurorial për vitin 2020
Nr.1528.2019-Vendim-Miratohet lista përfundimtare e kandidatëve për Kryeprokuror të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Nr.1527.2019 - Vendim - Miratohet lista përfundimtare e kandidatëve për Kryeprokuror të Prokurorisë Themelore në Prishtinë
Nr.1526.2019-Vendim-Miratohet Raporti përfundimtar i Komisionit për Vlerësimin e Performancës për dy Prokurorë të shtetit me mandat fillestar
Nr.1525.2019-Vendim-Miratohet Raporti i Komisionit për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të Shtetit KPK.27.2019
Nr.1524.2019-Vendim-Aprovohet Rekomandimi i Komisionit Ad hoc për shqyrtimin e kërkesës së Shpresa Bakija dhe Xhavit Osmani
Nr.1523.2019-Vendim-Themelohet Paneli Hetimor për hetimin e rastit disiplinor AD.22.2019 në PTH-Prishtinë
Vendim Nr.1406.2019 - Miratohet raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordnatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonimike për periudhën prill-qershor 2019,pa rekomandime
Vendim Nr.1402.2019 - Themelohet Paneli Vlerësues për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë
Vendim Nr.1401.2019 - Themelohet Paneli Vlerësues për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Vendim Nr.1255.2019 - Themelohet Paneli Hetimor për hetimin e rastit disiplinor AD.19.2019 NË PTH-Prishtinë
Vendim Nr.1254.2019 - Themelohet Paneli Hetimor për hetimin e rastit disiplinor AD.18.2019 në PTH-Prishtinë
Vendim Nr.1253.2019 - Themelohet Paneli Hetimor për hetimin e rastit disiplinor AD.17.2019 në PTH-Prishtinë
Vendim Nr.1252.2019 - Miratohet pjesërisht kërkesa e Kryeprokurorit të PTH-Mitrovicëpër transferimin e një prokurori
Vendim Nr.1251.2019 - Miratohet Rregullorja Nr.06.2019 për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëvetë prokurorive të Republikës së Kosovës
Vendim Nr.1250.2019 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesës së ish-prokurorit Feti Tunuzliu
Vendim Nr.1248.2019 - Miratohet Raporti i Komisionit për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të Shtetit KPK.25.2019-Ismet Tofaj
Vendim Nr.1247.2019 - Miratohet Raporti për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të Shtetit KPK.26.2019-Arjana Shajkovci
Vendim Nr. 514.2019 - Themelohet komisioni për shqyrtimin e kërkesës së ish prokurorëve të Shtetit, Shpresa Bakija dhe Xhavit Osmani
Vendim Nr.1399.2019 -Për shpalljen e brendshme për plotësimin më 1 pozitë për prokuror në Departamentin për Krime të Rënda të Prokurorisë Themelore në Gjakovë
Vendim Nr.1242.2019 - Për shpalljen e konkursit për Kryeprokuror të Prokurorisë Themelore të Prishtinës
Vendim Nr.1243.2019 - Për shpalljen e konkursit për Kryeprokuror të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Vendim për miratimin e Rregullores Nr.05.2019 për përgjegjësinë disiplinore të prokurorëve
Vendim për rishpalljen e Konkursit të brendshëm për plotësim të një pozite për prokuror në PTH Gjakovë
Vendim për aprovimin e Kërkesës Buxhetore për periudhën kohore 2020-2022
Vendim për obligimin e Komisionit për transferim dhe avancim të prokurorëve të shtetit që të trajtojë kërkesën e Kryeprokurorit të PTH-Prizren Admir Shala
Vendim - Miratohet Raporti i Komisionit për vlerësimin e performancës së trembëdhjet prokurorëve me mandat të përhershëm
Vendim - Aprovohet kërkesa e ish-Prokurorit Bajram Hamitaga për kompensimin e të ardhurave personale sipas rekomandimit të Komisionit
Vendim Nr.723.2019 - Për shpalljen e brendshme për plotësimin e një pozit për prokuror në PTH në Gjakovë
Vendim Nr.656.2019 - Leslie Green delegohet të punojë në kuadër të KKLKE
Vendim Nr.635.2019 - Propozim për lirim nga detyra e prokurorit të shtetit për z. Reshat Millaku, për arsye të arritjes së moshës së pensionimit
Vendim Nr.636.2019 - Propozim për lirim nga detyra e prokurorit të shtetit për z. Xhavit Osmani, për arsye të arritjes së moshës së pensionimit
Vendim Nr.634.2019 - Për shpalljen e brendshme për plotësim me dy pozita për prokuror në Departamentin për Krime të Rënda të Prokurorisë Themelore në Prishtinë
Vendim Nr.633.2019 - Për shpalljen e brendshme për plotësim me një pozitë për prokuror në Departamentin për të Mitur të Prokurorisë Themelore në Ferizaj
Vendim Nr.632.2019 - z. Afrim Shefkiu, prokuror në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, caktohet Ushtrues Detyre i Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Vendim Nr.484.2019 - Miratohet Raporti përfundimtar i KVP-së për tetë(8) prokurorë të shtetit me mandat të përhershëm
Vendim Nr.479.2019 - znj.Merita Bina Rugova, prokurore në PSRK, zgjedhet Anëtare e KPK-së, me mandat pesë (5) vjeçar
Vendim Nr.459.2019 - Miratohet Plani Strategjik i sistemit prokurorial 2019-2021
Vendim Nr.458.2019 - Miratohet Rregullorja Nr.02.2019 për administrimin dhe ndarjen e lëndëve në Prokurorinë e Shtetit
Vendim Nr.457.2019 - Për transferimin e prokurorit Ibrahim Fejza nga PTH Prishtinë në PTH Mitrovicë
Vendim Nr.456.2019 - Për transferimin e prokurores Fikrije Sylejmani nga PTH Mitrovicë në PTH Prishtinë
Vendim Nr.455.2019 - Miratohet Raporti i Komisionit për transferim të përhershëm të prokurorëve të shtetit,Fikrije Sylejmani dhe Ibrahim Fejza
Vendim Nr.308.2019 -Aprovohet dorëheqja e Blerim Isufaj nga pozita e anëtarit të KPK-së nga radhët e prokurorëve të PSRK-së
Vendim Nr.307.2019 -Themelohet Komisioni Zgjedhor i KPK-së për zhvillimin e zgjedhjeve për anëtar të KPK-së nga radhët e prokurorëve të PSRK-së
Vendim Nr.306.2019 - Themleohet Komisioni për vlerësimin e kandidatëve për kryeprokurorë të PSRK-së
Vendim Nr.305.2019 - Miratorhet Raporti i gjeografisë së krimeve për periudhën 2013-2017.
Vendim Nr.304.2019 - Miratohet raporti për aktivitetet e KKLKE-së për periudhën tetor-dhjetor 2018
Vendim Nr.288.2019 - Për shpalljen e zgjedhjeve për anëtar të KPK-së nga radhët e prokurorëve të PSRK-së
Vendim Nr.286.2019 - Për shpalljen e konkursit për Kryeprokuror të PSRK-së
Vendim Nr.268.2019 - Aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit të PTH-Gjakovë Ali Selimaj dhe vazhdohet afati i transferit të prokurorit Ramiz Buzhala
Vendim Nr.266.2019 - Miratohet Strategjia për Krimet e Luftës
Vendim Nr.265.2019 - Miratohet Rapoti i mekanizmit Përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat karakteristike për vitin 2018
Vendim Nr.264.2019 - Miratohet Raporti Vjetor i Punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2018
Vendim Nr.262.2019 - Largohet nga përdorim aplikacioni databaza në sistemin prokurorial të Kosovës PP1,PP2 dhe PPM.
Vendim Nr.261.2019 - Themelohet Grupi Punues për hartimin e Rregullores për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve
Vendim Nr.259.2019 - Miratohet Rregullorja Nr.01.2019 për Nrdyshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.08.2016
Vendim Nr.130.2019 - Për rishpalljen e konkursit të brendëshëm për tri pozita për prokurorë në PSRK
Vendim Nr.129.2019 - Aprovohet Rekomandimi i Komisionit Ad hoc për shqyrtimin e kërkesës së prokurorit -Faik Halili
Vendim Nr.128.2019 - Aprovohet Rekomandimi i Komisionit Ad hoc për kerkesat e Abdurrahim Islamit dhe Faik Halilit-Abdurrahim Islami
Vendim Nr.127.2019 - Për rishpallje e konkursit të mbrendëshëm për plotësimin me dy pozita për prokuror në Prokurorin e Apelit
Vendim Nr.126.2019 - Miratohet Plani i Punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2019
Vendim Nr.125.2019 - Obligohet NJSHPP-ja të hartojë analizë me numrin e nevojshëm për prokurorë nëpër prokurorit e Kosovës
Vendim Nr.124.2019 - Aprovohet kërkesa e prokurores Mehreme Hoxha
Vendim Nr.123.2019 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesës të ish prokurorit Bajram Hamitaga
Vendim Nr.122.2019 - Themelohet Grupi Punues për hartimin e Rregullores për procedurat e referimit të rasteve të ndërmjetësimit
Vendim Nr.121.2019 - Themlohet Grupi Punues për hartimin e akteve nënligjore
Vendim Nr.120.2019 - Caktimi i Udhëheqësve të departamenteve në P.Th-Prishtinë
Vendim Nr.119.2019 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi KPK.Nr.54.2016
Vendim Nr.118.2019 - Shfuqizohet Vendimi KPK.Nr 49.2016
Vendim Nr.117.2019 - Sanije Gashi-Seferi
Vendim Nr.116.2019 - Miratohet raporti i Komisioit për Avancim të prokurores Sanije Gashi-Seferi
Vendim Nr.60.2019 - Miratohet Lista e prokurorëve të cilët duhet t'i nënshtrohen procesit të vleresimit të performancës gjatë vitit 2019
Vendim Nr.59.2019 - z.Bahri Hyseni, anëtar i KPK-së, zgjidhet Kryesues i KPK-së me mandat dy(2) vjeçar
Vendim Nr.58.2019 -Vazhdohet mandati i Drejtorit të SKPK-së Lavdim Krasniqi për tri(3) vitet e ardhshme