290 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Memorandum mirëkuptimi në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Akademisë së Drejtësisë
Memorandum Bashkëpunimi në mes të MD-MPMS-KPK-KGJK dhe PK për funksionalizimin e bazës së integruar të dhënave për rastet e dhunës në familje